Sjednica je održana 10. listopada 2013. (četvrtak) s početkom u 12,00 sati sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

Točka 1.

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata sa prisegom

Točka 2.

Donošenje Odluke o:
a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca
b) izboru predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca
c) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
d) Odbora za poljoprivredu i turizam

Točka 3.
Donošenje Odluke o:
a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca;
b) izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
Točka 4.
Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Točka 5.
Donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi
Točka 7.
Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi
Točka 8.
Donošenje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca
Točka 9.
Davanje prethodne Suglasnosti na:
a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec;
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec
Točka 10.
Davanje prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Točka 11.
Donošenje Odluke o produženju ulice Putjane
Točka 12.
Donošenje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između  Općine Mala Subotica i Grada Čakovca
Točka 13.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca
Točka 14.
Donošenje Odluke o usvajanju:
a) Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec;
b) Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite za Grad Čakovec
Točka 15.
Donošenje Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu