Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

6119

Sjednica je održana 26. travnja 2018. s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal  Godišnji izvještaj
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli razultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
 3. Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2017.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 4. Davanje i donošenje:
  a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017. Materijal
  b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017. Materijal
 5. Davanje Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica Materijal
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2017.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2017. Materijal
 7. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017. Materijal
 8. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka:
  a) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  b) Čakra d.o.o. Materijal
 9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu” Materijal
 10. Donošenje Odluke o projektu zona Brezje u Mihovljanu Materijal
 11. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjene i dopune UPU “Martane – Istok “u Čakovcu Materijal
 12. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Materijal
 13. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec Materijal
 14. Donošenje Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata Materijal
 15. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića “Maslačak” u Čakovcu Materijal
 16. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta Materijal
 18. Donošenje Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Štefanec
  b) ovlaštenju gradonačelnika Materijal
 19. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017. Materijal
 20. Donošenje Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za područje Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2018. Materijal
 22. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Materijal
 23. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za socijalne potrebe Materijal
 24. Odluka o prihvaćanju Pisma namjere za kupnju zemljišta kod autobusne stanice u  Čakovcu“ Materijal

Audio zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća

 

Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (DOCX, Unknown)