Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

818

Sjednica je održana 30. ožujak 2022. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Materijal
 3. Donošenje Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Statutarne odluke o dopunama Statuta Grada Čakovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada Čakovca Materijal
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027. Materijal
 8. Donošenje Odluke o osnivanju:
  a) Radne zone Martane istok Čakovec Materijal
  b) Radne zone Martane zapad Čakovec Materijal
 9. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u LAG „Međimurski doli i bregi“ Materijal
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. Materijal
 11. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje dvije odgojno-obrazovne skupine na novoj lokaciji Materijal
 12. Donošenje Odluke o imenovanju ulice u Čakovcu Materijal
 13. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
 14. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu Materijal
 15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal
 16. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2021. Materijal
 18. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2021. Materijal
 19. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
 20. Donošenje Odluke i usvajanje:
  a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. Materijal
  b) Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2021. Materijal
 21. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021. Materijal
 22. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. Materijal

AUDIO ZAPISNIK s 7. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnkia s 7. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod_iz_zapisnika_sa_7_sjednice_GV_2022