D N E V N I    R E D

Sjednica je održana 27. svibnja 2010.

 

Točka 1.

Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca

Točka 2.

Donošenje Odluke o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca

Točka 3.
Davanje Suglasnosti za zaduženje te donošenje Odluke o nabavi GKP „Čakom“ d.o.o.
Točka 4.
Davanje Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 5.
Davanje Suglasnosti na Statut II. Osnovne škole Čakovec
Točka 6.
Donošenje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
Točka 7.
Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca .
Točka 8.
Donošenje Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
Točka 9.
Donošenje Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
Točka 10.
Donošenje Odluke o kandidaturi za člana Nadzornog odbora
a) „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec
b) „Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec
Točka 11.
Donošenje Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu
a) Općina Selnica
b) Općina Vratišinec
Točka 12.
Donošenje Odluka o najpovoljnijim ponuđačima za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  RH
Točka 13.
Donošenje Odluka o imenovanju i promjeni naziva ulica
Točka 14.
Donošenje Odluke i usvajanje Izvješća
a) Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca  u 2010.
b) Izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2009.
Točka 15.
Donošenje Odluke   i usvajanje Izvješća
a) Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke    eksplozije na području Grada Čakovca
b) Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2009.
Točka 16.
Donošenje Odluka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti