Održan radni dio konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

1614

Sjednica je održana 29. lipnja 2017. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati sa sljedećim:

DNEVNI RED
RADNOG DIJELA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

 

 1. Imenovanje:
  a) Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Materijal
  b) Odbora za financije i proračun Materijal
  c) Odbora za društvene djelatnosti Materijal
  d) Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Materijal
  e) Komisije za određivanje imena ulica i trgova Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi IV izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu Materijal
 4. Donošenje Odluke o ukidanju statusa dijela nerazvrstane ceste poljskog puta Materijal
 5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Čakovcu, J. Gotovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2017. / 2018. Materijal
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2017. / 2018. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017. Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uređenju i održavanju naselja Materijal
 10. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal Dodatno pojašnjenje

Audio zapisnik 01. sjednice Gradskog vijeća