Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1726

Sjednica je održana 13. prosinca 2018. u 09.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal Rebalans
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.  Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.  Materijal
 5. Donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021. Materijal Proračun
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 7. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Materijal
 8. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019.  Materijal
 10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 11. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. Materijal
 12. Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” u Čakovcu Materijal
 13. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Blok 1” Čakovec Materijal
 14. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.:
  a) javne tržnice na malo Materijal
  b) uslugu parkiranja Materijal
  c) uslugu ukopa Materijal
 15. Donošenje Odluke o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja Materijal
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za nabavu spremnika za otpad Materijal
 17. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Materijal
 18. Donošenje Odluke o:
  a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  Materijal
  b) određivanju vrijednosti boda komunalne naknade  Materijal
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Materijal
 21. Donošenje Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Materijal
 23. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbiMaterijal
 24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi  Materijal
 25. Davanje Suglasnosti na:
  a) Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec br. 49/2015” Materijal
  b) dodatak I. Ugovora o sufinanciranju projekta sustav odvodnje Zasadbreg, naselje Slemenice i Žiškovec između Međimurskih voda i Grada Čakovca Materijal
 26. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2018. Materijal
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2019. Materijal
 27. Donošenje:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019. Materijal
 28. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca   Materijal
 29. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec  Materijal
 30. Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal

Audio zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća

Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (DOCX, 59KB)