Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša temeljem odredbe članka 94., 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 024-03/22-02/1, Urbroj: 2109-2-01-01-22-36 od 30. lipnja 2022.)

OBJAVLJUJE
održavanje ponovne javne rasprave o izmijenjenom prijedlogu
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VOJNI VRTOVI SJEVER, II. etapa

Javni uvid u izmijenjeni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Vojni vrtovi sjever, II. etapa započinje dana 11. srpnja i traje do 20. srpnja 2022. godine.

Javni uvid u izmijenjeni prijedlog predmetnog urbanističkog plana može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca (II. kat), radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec).

Javno izlaganje radi obrazloženja izmijenjenih planskih rješenja održati će se 14. srpnja 2022. god. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15) s početkom u 12,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog predmetnog Urbanističkog plana uređenja mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u ponovnoj javnoj raspravi na sljedeće načine:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u izmijenjeni prijedlog predmetnog urbanističkog plana uređenja, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o izmijenjenim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 21. srpnja 2022. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi),

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog urbanističkog plana uređenja, u ponovnoj javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 21. srpanj 2022. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi o izmijenjenom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vojni vrtovi sjever, II. etapa.

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

Klasa: 350-01/21-05/7
Ur. broj: 2109-2-05-01-22-15

PREUZMI PRATEĆE DOKUMENTE