Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, legalizacija

1157

Na temelju članka 19 stavak 1 i članka 29 stavak 1 i 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/98, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

u Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji

VIŠI REFERENT ZA LEGALIZACIJU – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik inženjer građevinarstva (bacc. ing. aedif.),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • položeni Državni stručni ispit,
 • poznavanje stranog jezika,
 • stupanj složenosti posla koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
 • stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema,
 • stupanj suradnje i komunikacije s drugim tijelima i sa strankama koji uključuje kombinaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica,
 • stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, koji su propisani odredbom članka 12 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15 i 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobe se primaju u službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO ili presliku,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15 i 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku uvjerenja o položenom Državnom stručnom ispitu.

Kandidati koji ne posjeduju dokaz o poznavanju rada na računalu prilikom znanja testirati će se i na tu okolnost.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom s opisom poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u Oglasu.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na web stranici www.cakovec.hr. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnim pločama u zgradi Uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, odnosno zaključno dana 16. svibnja 2016. Prijave se podnose na adresu:
Grad Čakovec,
Čakovec, Kralja Tomislava 15,
s naznakom „Za oglas“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 080-01/16-01/59
URBROJ: 2109/2-05-16-01
Čakovec, 6. svibanj 2016.