Na temelju članka 19 stavak 1 i članka 29 stavak 1 i 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/98, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

u Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove

1.   savjetnik za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – do povratka odsutne službenice na posao

Stručni uvjeti:

 • magistar prava ili stručni specijalist,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • poznavanje stranog jezika,
 • složenost poslova – obavlja složene poslove koji uključuju suradnju u izradi akata te rješavanje složenih predmeta imovinsko-pravne prirode. Probleme rješava uz upute i nadzor višeg rukovoditelja Odsjeka i pročelnika. Potrebna je viša razina traženog osobnog doprinosa službenika.
 • stupanj samostalnosti – uključuje češći nadzor te specifične upute višeg rukovoditelja, pročelnika i gradonačelnika.
 • stupanj odgovornosti – uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka. Službenik je odgovoran za obavljanje vlastitih zadataka.
 • stručna komunikacija – uključuje kontakte unutar i izvan Upravnog odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija.

Uvjet magistra prava ili stručnog specijalista, temeljem odredbe članka 35 Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, koji su propisani odredbom članka 12 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15 i 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO ili presliku
 • dokaz o poznavanju rada na računalu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15 i 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Kandidati koji ne posjeduju dokaz o poznavanju rada na računalu prilikom znanja testirati će se i na tu okolnost.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom s opisom poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u Oglasu.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na web stranici www.cakovec.hr. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnim pločama u zgradi Uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odl uka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Grad Čakovec, Čakovec, Kralja Tomislava 15, s naznakom „Za oglas“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.


PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I
EUROPSKE FONDOVE
Ninoslav Šipoš mag. ing. arh. i urb.