Popis udjela članova Gradskog vijeća Grada Čakovca u vlasništvu poslovnog subjekta

Rbr. Ime i prezime vijećnika/ce Naziv poslovnog subjekta Pravni oblik poslovnog subjekta OIB poslovnog subjekta Sjedište poslovnog subjekta Vlasnički
udio (%)
1. Boris Bistrović Casalatina Club j.d.o.o. 58605797750 K. Tomislava 22
Čakovec
50%
2. Renato Slaviček Rescon d.o.o. 65665519868 J. Kozarca 1/a Čakovec više od 5%
Resimo d.o.o. 33496035974 J. Kozarca 1/a Čakovec
Euroland d.o.o. 88000989770 J. Kozarca 1/a Čakovec

Popis je sastavljen sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 143/21) na temelju pisane obavijesti članova predstavničkog tijela.

Popis ažuriran na dan: 26.05.2022.