Na temelju Zaključka o osnivanju Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – prijatelj djece donesenog na 10. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Čakovca 15. veljače 2002. (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2002) i na temelju Zaključka Koordinacijskog odbora od 15. listopada 2013., donosi se
POSLOVNIK O RADU
KOORDINACIJSKOG ODBORA AKCIJE GRAD ČAKOVEC – PRIJATELJ DJECE
I. UVODNE ODREDBE
 Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način konstituiranja Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – prijatelj djece (u daljnjem tekstu: Odbor), odgovornosti članova Odbora, način rada i odlučivanja te druga pitanja važna za rad Odbora.
II. KONSTITUIRANJE KOORDINACIJSKOG ODBORA
 Članak 2.
Koordinacijski odbor radno je tijelo nadležno za provedbu akcije Grad Čakovec – prijatelj djece (u daljnjem tekstu: Akcija).
Za članove Odbora mogu biti imenovani uvaženi stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz područja zdravlja djece, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, kulture, sporta, slobodnog vremena djece te iz područja sigurnosti u prometu.
Koordinacijski odbor ima devet (9) članova. Članove Odbora imenuje i razrješuje gradonačelnik. Imenovanje članova vrši se na temelju javnog natječaja. Mandat članova Odbora traje četiri (4) godine bez ograničenja mogućnosti ponovnog izbora.
Predsjednik odbora bira se na konstituirajućoj sjednici, koju saziva gradonačelnik. Ista osoba može biti birana za predsjednika Odbora u najviše dva uzastopna mandata.
Ako član Odbora neopravdano ne sudjeluje na tri (3) uzastopne sjednice Odbora, gradonačelnik će ga razriješiti i prije isteka četverogodišnjeg mandata.
III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOORDINACIJSKOG ODBORA
 Članak 3.
Predsjednik Odbora saziva i organizira sjednice, predsjedava sjednicama Odbora, predlaže dnevni red, dostavlja zaključke, odluke i prijedloge Odbora gradonačelniku te brine o suradnji Odbora s gradonačelnikom, Gradskim vijećem Grada Čakovca i tijelima Grada Čakovca. Predsjedniku Odbora u pripremanju i organiziranju rada Odbora pomažu tajnik Odbora i tijela Grada Čakovca.
Članak 4.
Članovi Odbora imaju pravo i dužnost aktivno sudjelovati u radu Odbora, iznositi prijedloge i rješenja, surađivati s tijelima Grada Čakovca te s ustanovama i organizacijama civilnog društva u cilju kvalitetne provedbe Akcije.
IV. ZADACI KOORDINACIJSKOG ODBORA
 Članak 5.
Odbor izrađuje i donosi godišnji plan i program aktivnosti za provedbu Akcije, dostavlja izvješće gradonačelniku o provedbi Akcije u prethodnom razdoblju; inicira i poduzima potrebne mjere za uspješno vođenje Akcije; prati izvršavanje plana i programa; analizira postignute rezultate; nalazi rješenja za uočene teškoće i probleme u realizaciji programa Akcije; dostavlja Središnjem koordinacijskom odboru Akcije godišnja i periodična izvješća o stanju, napretku i dostignućima Akcije u Čakovcu; sudjeluje na godišnjim i tematskim savjetovanjima; promiče Akciju u medijima i na druge učinkovite načine upoznaje širu javnost o Akciji; ostvaruje ostale aktivnosti potrebne za kvalitetnu provedbu Akcije.
V. SJEDNICE ODBORA
Sazivanje sjednice
 
Članak 6.
Sjednice Odbora saziva predsjednik pozivom uz koji se dostavljaju prijedlog dnevnog reda i materijali koji se odnose na predloženi dnevni red te zapisnik s prethodne sjednice.
Poziv na sjednicu dostavlja se članovima poštom ili elektroničkom poštom u pravilu najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.
Odbor održava sjednice najmanje jednom u 3 mjeseca.
Članak 7.
Nakon otvaranja sjednice i prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik utvrđuje prisutnost članova Odbora. Sjednica se neće održati ako se utvrdi da nije prisutna većina članova Odbora.
Članak 8.
Predsjednik Odbora dužan je sazvati sjednicu na temelju pisanog prijedloga najmanje jedne trećine (1/3) članova Odbora u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga.
Dnevni red
Članak 9.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Odbora. U prijedlog dnevnog reda unose se i prijedlozi članova Odbora, gradonačelnika, tijela Grada Čakovca, udruga i drugih predlagatelja.
Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice.
Predsjedavanje i sudjelovanje u radu
Članak 10.
Sjednicama predsjedava predsjednik Odbora. U radu sjednice mogu sudjelovati članovi Odbora te ostali pozvani sudionici, ali bez prava glasovanja.
Glasovanje i odlučivanje 
Članak 11.
Za donošenje odluka i zaključaka na sjednici Odbora potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja članova. Odluke Odbora donose se većinom prisutnih članova Odbora.
Glasovanje na sjednici je javno. Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. Članovi Odbora izjašnjavaju se jesu li ‘za’, ‘protiv’ ili ‘suzdržani’. Predsjednik Odbora objavljuje rezultate glasovanja.
VI. TAJNIK 
Članak 12.
Gradonačelnik imenuje i razrješuje tajnika Odbora. Mandat tajnika Odbora traje četiri (4) godine bez ograničenja mogućnosti ponovnog izbora.
Tajnik sudjeluje u pripremi i održavanju sjednica, vodi zapisnik o radu sjednica te obavlja i ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa aktivnosti Odbora.
VII. ZAPISNIK
 Članak 13.
Tajnik Odbora vodi zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice: mjesto i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red sjednice, imena prisutnih i odsutnih članova Odbora te ostalih sudionika sjednice, sažeti tijek sjednice, pitanja o kojima se odlučivalo i raspravljalo, rezultate glasovanja te odluke i zaključke donesene na sjednici.
Svaki član Odbora ima pravo pisanim putem iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Odbora i zapisničar.
VIII. JAVNOST RADA
 Članak 14.
Sjednice Odbora su javne. Javnost može pratiti, ali ne smije ometati rad Odbora. Odbor obavještava javnost putem medija. O informiranju javnosti brine predsjednik Odbora.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
 Članak 15.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Grada Čakovca.
KLASA: 602-02/14-01/2
URBROJ: 2109/2-06-14-13
Čakovec,  26. ožujka 2014.
 
PREDSJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA
Prim. mr.sc. Marija Hegeduš-Jungvirth, dr. med.