Sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati će se 11. prosinca 2013. (srijeda) u 08:30 sati, u prostorijama uprave Grada Čakovca sa sljedećim

 

DNEVNIK REDOM

1.    Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca
2.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a)    Programa javnih potreba u kulturi za 2014.
b)    Programa javnih potreba u sportu za 2014.
c)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.
3.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013.
4. Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014.
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca
6. Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca
7. Razno:
Planovi poslovanja za 2014.:
a.    Dječjeg vrtića Čakovca
b.    Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
c.   Centra za kulturu Čakovec
d.   Pučkog otvorenog učilišta Čakovec

PROČELNIK
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. v.r.