Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji temeljem odredbe članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13.), u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole

P O Z I V A

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s kat.čest.br. 1135 k.o. Štefanec na kojoj se planira izgradnja poslovne građevine – tvornice za izradu modela, da izvrše uvid u Glavni projekt za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poslovne građevine – tvornice za izradu modela na kat.čest.br. 1135 k.o. Štefanec u postupku koji se vodi po zahtjevu trgovačkog društva PIB-EXTRA d.o.o. iz Štefanca, Ul. Matije Gupca br. 20.

Uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja mogu izvršiti:

  • osoba s dokazom da je stranka u postupku (izvadak iz zemljišne knjige / izvod iz posjedovnog lista, kopija katastarskog plana, osobna iskaznica ili druga isprava za dokaz identiteta)
  • punomoćnik stranke s dokazom da zastupa stranku

dana 17. travnja 2014. godine u vremenu od 9 do 11 sati u Odsjeku za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, u Čakovcu u ulici Kralja Tomislava br. 15 (soba 207).

Osobi koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke ili punomoćnika stranke, uskratit će se mogućnost uvida u Idejni projekt.
Građevinska dozvola za traženi zahvat u prostoru može se izdati iako se stranka ili njezin punomoćnik ne odazovu ovom pozivu.