Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/13) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Tijela javne vlasti«, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

“Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i ili drugim propisom.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

Grad Čakovec,
Ulica kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec

a može se:

 • predati i u pisarnicu Grada Čakovca, 1. kat – soba br. 102  ili
 • putem elektroničke pošte: informiranje@cakovec.hr
 • putem kontakt forme u nastavku

Usmeni zahtjev primit će  na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom gradske uprave od 8,00 do 14,00 sati u Gradskoj upravi Grada Čakovca.

PREUZIMANJA

Sukladno čl. 10. stavku 1, točki 1, Grad Čakovec na internetskoj stranici objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Čakovca:

 1. Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama Preuzimanje zahtjeva
 2. Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije Preuzimanje zahtjeva
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Preuzimanje zahtjeva
 4. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama Pregled Odluke Izmjene Odluke
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) Pregled Zakona Izmjene Zakona
 6. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Pregled kriterija Izmjene kriterija

Predaj Zahtjev za pravo na pristup informacijama online

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš email (obavezno)

  Predmet

  Vaša poruka

  Datoteka Zahtjeva za pravo na pristup informacijama (obavezno)

  Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici.

  ZAKONI I OSTALI PROPISI

  Sukladno čl. 10. stavku 1, točki 1, Grad Čakovec na internetskoj stranici objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Čakovca:

  1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
  2. Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 127/17, 98/19)
  4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
  5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 28/10)
  6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17)
  7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN RH 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
  8. Zakon o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16, 98/19)
  9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (NN RH 29/19, 98/19)
  10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 26/11, 12/12, 126/12, 57/15, 98/19)
  11. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13, 85/15)
  12.  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18)
  13. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN RH 83/14 )
  14. Zakon o radu (NN RH 93/14, 127/17, 98/19)
  15. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
  16. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
  17. Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN RH 33/95)
  18. Uredba o uredskom poslovanju (NN RH 7/09, 66/19)
  19. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN RH 79/07)
  20. Zakon o zaštiti potrošača (NN RH 41/14, 110/15, 14/19)
  21. Zakon o upravnim pristojbama (NN RH 115/16)

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18 )
  2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
  3. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH 117/17)
  4. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN RH 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)
  5. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
  6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 )
  7. Zakon o grobljima (NN RH 19/98, 50/12, 89/17)
  8. Zakon o zaštiti životinja (NN RH 102/17, 32/19)
  9. Zakon o vodama (NN RH 66/19)
  10. Zakon o šumama (NN RH 68/18, 115/18, 98/19 )
  11. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN RH 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17)
  12. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
  13. Prekršajni zakon (107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
  14. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10)
  15. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15, 118/18)

  1. Zakon o proračunu (NN RH broj 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)
  2. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN RH 111/18)
  3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15, 102/19)
  4. Opći porezni zakon (NN RH 115/16, 106/18, 121/19)
  5. Zakon o kamatama (NN RH 94/04, 35/05)
  6. Ovršni zakon (NN RH 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
  7. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN RH 68/18)
  8. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN RH 55/13)
  9. Zakon o računovodstvu (NN RH 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)
  10. Zakon o porezu na dobit (NN RH 177/04, 90/05, 57/06, 80/10, 22/12, 146/08, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19)
  11. Zakon o porezu na dohodak (NN RH 115/16, 106/18, 121/19)
  12. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN RH 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)
  13. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17)
  14. Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16, 101/17)
  15. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19)

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
  2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)
  3. Zakon o sportu (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19)
  4. Zakon o udrugama (74/14, 70/17, 98/19)
  5. Zakon o tehničkoj kulturi ( NN RH 76/93, 11/94, 38/09)
  6. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN RH 96/01, 98/19)
  7. Zakon o vatrogastvu (NN RH 129/19)
  8. Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH  157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)
  9. Zakon o dadiljama (NN RH 37/13, 98/19)
  10.Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17, 99/18, 98/19)
  11. Zakon o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
  12. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 47/90, 27/93, 38/09)

  1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19)
  2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
  3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
  4. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN RH 98/12, 139/14)
  5. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN RH 53/02, 175/03, 76/07, 153/13, 20/17)
  6. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (NN RH 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
  7. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
  (NN RH 90/10, 111/10, 55/12)
  8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
  9. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN RH 74/14, 69/17, 98/19)
  10. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN RH 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19)
  11. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18, 115/18, 98/19)
  12. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14,)
  13. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH 88/17, 125/19)
  14. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
  15. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14, 3/17)
  16. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
  17. Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/19)
  18. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
  (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
  152/14, 98/15, 44/17, 90/18)

  1. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN RH 80/11)
  2. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN RH 125/11, 64/15, 112/18)
  3. Zakon o najmu stanova (NN RH 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18)
  4. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN RH 53/02, 175/03, 76/07, 153/13, 20/17)
  5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
  6. Zakon o zemljišnim knjigama (NN RH 63/19)
  7. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN RH 74/14, 69/17, 98/19)
  8. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN RH 52/18)
  9. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN RH 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19)
  10. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN RH 108/12, 144/12, 112/13, 71/15 i 78/15)
  11. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18, 115/18, 98/19)
  12. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN RH 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19)
  13. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14)
  14. Zakon obveznim odnosima (NN RH 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
  15. Zakon o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19)
  16. Zakon o trgovini (NN RH 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19)
  17. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN RH 112/18)
  18. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN RH 78/15)
  19. Zakon o parničnom postupku (NN RH 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19)
  20. Stečajni zakon (NN RH 71/15, 104/17)
  21. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
  22. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN RH 147/14, 123/17, 118/18)
  23. Zakon o poljoprivredi (NN RH 118/18)
  24. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN RH 72/17, 118/19)
  25. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 27/18)
  26. Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 90/18)
  27. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 47/19)
  28. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN RH 19/16)
  29. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ( NN RH 137/12, 59/14, 30/15, 118/18)
  30. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN RH 73/97, 174/04)

  OSOBA ZA INFORMIRANJE

  Sukladno čl. 10. stavku 1, točki 1, Grad Čakovec na internetskoj stranici objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Čakovca:

  1. Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj  10. sjednici održanoj 18. listopada 2010. određuje mr. sc. prava Dragicu Kemeter, pročelnicu Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. Pregled Odluke

  2. Temeljem Odluka Gradonačelnika od 5. lipnja 2014,  mr. sc. prava Dragica Kemeter, imenuje se za Koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Pregled Odluke

  IZVJEŠĆA

  1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu Pregled Izvješća
  2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu Pregled Izvješća
  3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu Pregled Izvješća
  4. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu Pregled Izvješća
  5. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Pregled Izvješća
  6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Pregled Izvješća
  7. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu Pregled Izvješća

  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

  Je li Grad raspisivao javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača za 2017.? Ako da, kolika su odobrena sredstva i kojim udrugama?

  Grad Čakovec raspisao je “Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017. godinu”, u okviru kojega se očekuju prijave udruga za zaštitu potrošača. Nije bilo prijave ni jedne udruge za zaštitu potrošača.

  Je li Grad donirao sredstva udrugama za zaštitu potrošača u 2017. van javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača?

  Grad Čakovec donirao je sredstva udruzi za zaštitu potrošača u 2017. godini van javnog natječaja na temelju zamolbe. Udruzi za zaštitu potrošača “Međimurski potrošač” (OIB: 04477411460) odobreno je 5.000,00 kn.

  Ima li Grad ustrojeno savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga?

  Gradonačelnik Grada Čakovca imenovao je Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga. U Savjetu za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Čakovca od strane udruge za zaštitu potrošača Međimurke županije „Međimurski potrošač“ imenovana su dva člana te Udruge.

  Koje su komunalne djelatnosti u nadležnosti grada počeli obavljati privatnici? Koji privatni pravni subjekti obavljaju te djelatnosti (naziv trgovačkog društava, ustanove)? Na temelju kojeg pravnog akta ih obavlja? U kojem pravnom obliku ih privatni subjekt obavlja? Je li u planu daljnje uključivanje privatnih subjekata u postojeće komunalne djelatnosti i u kojem obliku? Je li u planu uvođenje neke nove komunalne djelatnosti općim aktom gradskog vijeća?

  Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti (Sl. gl. Grada Čakovca 5/15) propisano je da se temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pravnim ili fizičkim osobama, obavljaju sljedeće komunalne djelatnosti:

  1. održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se financira isključivo iz Proračuna Grada Čakovca
  2. javna rasvjeta u dijelu koji se financira isključivo iz Proračuna Grada Čakovca
  3. deratizacija
  4. dezinsekcija
  5. zbrinjavanje životinja
  6. iluminacija i dekoracija.

  Komunalne djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti obavljaju različita trgovačka društva u vlasništvu privatnih osoba.

  Dimnjačarski poslovi na području Grada Čakovca obavljaju se temeljem koncesije sa dimnjačarskim obrtima.

  Grad Čakovec nema u planu daljnje uključivanje privatnih subjekata u postojeće komunalne djelatnosti.

  Grad Čakovec ne planira uvođenje nove komunalne djelatnosti općim aktom Gradskog vijeća.

  Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

  Grad Čakovec

  X