Prethodno savjetovanje – rekonstrukcija mrtvačnice u Šandorovcu

1575

Temeljem članka 198., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN – 120/16 ) javni naručitelj Grad Čakovec, zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje elemente iz navedene odredbe u odnosu na pokretanje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na rekonstrukciji mrtvačnice u Šandorovcu – faza 2., kako slijedi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji mrtvačnice u Šandorovcu – faza 2.

CPV oznaka: 45200000-9 – gradnja objekata ili dijelova objekata visokogradnje i niskogradnje

Na k.č.br. 699 k.o. Šandorovec predviđa se rekonstrukcija mrtvačnice te proširenje groblja na k.č.br. 700 k.o. Šandorovec. Rekonstrukcija mrtvačnice obuhvaća njenu adaptaciju i dogradnju. Groblje se nalazi uz cestu Šandorovec Novo Selo na Dravi. Teren je u blagom padu, tako da je visinska razlika u pravcu istok-zapad cca 50 cm. Udaljenost projektirane građevine od postojeće međe se ne mijenja, budući se građevina dograđuje prema unutrašnjosti parcele. Postojeća mrtvačnica je tlocrtne veličine 8,30 m x 11,15 m (zatvoreni dio građevine) + 6,05 m x 11,15 m (natkriveni ulazni trijem). Projektnom dokumentacijom planira se rekonstrukcija postojeće zgrade u smislu adaptacije postojećeg dijela te dogradnje kompletno sa rekonstrukcijom krovišta, sa stvaranjem novog natkrivenog trijema na zapadnoj strani za ispraćaj pokojnika. Projektirana zgrada je ukupne dimenzije 20,35 x 14,90 m. Etažnost zgrade je prizemlje + neuređeno potkrovlje bez namjene.  Visina vijenca zadržana je kao i na postojećoj građevini tj. +3,20 m u odnosu na visinsku kotu ulaznog trijema i okolnog zemljišta s ulazne istočne strane. Prostori odarnica su veće visine, otvoreni djelomično do podgleda krova i djelomično vidljivom konstrukcijom krovišta, tako da je visina prostora 4,70m. Obzirom na novu konstrukciju krovišta, visina sljemena je cca 6,60 m u odnosu na kotu prizemlja. Nagib krovišta je 30 stupnjeva, pokrov opečenim crijepom. Tokom prošle godine izvedena je dogradnja mrtvačnice te su izvedeni građevinsko-obrtnički radovi rušenja i demontaže, zemljani radovi, betonski i armirano-betonski te zidarski radovi do stropne ploče.

Rok izvršenja radova je 180 radnih dana od uvođenja u posao.

Ostatak Savjetovanja u nastavku:

Preuzimanje (PDF, Unknown)