Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/16, 3/18) odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109-02-01-01-22-06 od dana 20.04.2022. godine, Raspisanom javnom natječaju za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama objavljenom u listu Međimurske novine od dana 22.04.2022. godine, kao obavijest, te puni tekst javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Čakovca, u sukladno izvršenom bodovanju donosi, Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama donosi

P R I J E D L O G
LISTE PRVENSTVA
za prostor

Red. br. Adresa Površina u m² Položaj Namjena prostora Početni iznos naknade u EUR
1. Strossmayerova 9 15,05 centar Obavljanje djelatnosti udruga 38,50 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a) + PDV

 

Dostavljena je jedna ponuda koja je stigla u roku. Od zatražene i dostavljene dokumentacije uvidom u ponudu uočeno je da nije dostavljena sva dokumentacija. Po zatraženoj dopuni dokumentacije, dostavljeno je sve u zadanom roku.

Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, OIB 69180152874 temeljem objavljenih kriterija ostvarila je  ukupno 43 boda te je ostvarila pravo na sklapanje Ugovora o dodjeli na korištenje predmetnog prostora.

Ovaj Prijedlog liste reda Prvenstva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Čakovca, te na oglasnim pločama Grada Čakovca.

Prijavitelj ima pravo podnošenja Prigovora u roku od 8 dana od dana objave ovog Prijedloga liste reda prvenstva. Prigovor se podnosi Gradonačelnici Grada Čakovca. Prigovor se šalje preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec. Odluka gradonačelnice o prigovoru je konačna.

Konačnu listu reda prvenstva donosi gradonačelnica, na prijedlog Povjerenstva.

Sukladno istoj, Povjerenstvo predlaže gradonačelnici donošenje Zaključka o dodjeli prostora na korištenje udruzi i sklapanje Ugovora.

Klasa: 372-09/22-01-4
Urbroj: 2109-02-01-01-22-11
Čakovec, 20.05.2022.

Predsjednik Povjerenstva
David Vugrinec