Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/16, 3/18) odredbama zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Zaključka gradonačelnice grada Čakovca Klasa: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109-02-01-01-22-03 od dana 15.03.2022. godine, Raspisanom javnom natječaju za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama objavljenom u listu Međimurske novine od dana 18.03.2022. godine, kao obavijest, te puni tekst javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Čakovca, u sukladno izvršenom bodovanju donosi, Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama donosi

P R I J E D L O G
LISTE PRVENSTVA
za prostor

Red. br. Adresa Površina u m² Položaj Namjena prostora Početni iznos nakande u EUR
1. Ulica kralja Tomislava 34 39 m centar Obavljanje djelatnosti udruga 78 EUR 8u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a) + PDV

 

Dostavljena je jedna ponuda koja je stigla u roku, sa potpunom dokumentacijom.

Udruga slijepih Međimurske županije, OIB 32415476565, koja je temeljem obavljenih kriterija ostvarila ukupno 66 bodova, te ostvarila pravo na sklapanje Ugovora o dodjeli na korištenje predmetnog prostora.

Ovaj Prijedlog liste reda Prvenstva objavljuje se na internetskoj stranici grada Čakovca, te na oglasnim pločama Grada Čakovca.

Prijavitelj ima pravo podnošenja Prigovora u roku od 8 dana od dana objave ovog Prijedloga liste reda prvenstva. Prigovor se podnosi Gradonačelnici Grada Čakovca. Prigovor se šalje preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec. Odluka gradonačelnice o prigovoru je konačna.

Konačnu listu reda prvenstva donosi gradonačelnica, na prijedlog Povjerenstva.

Sukladno istoj, Povjerenstvo predlaže gradonačelnici donošenje Zaključka o dodjeli prostora na korištenje udruzi i sklapanje Ugovora.

Predsjednik Povjerenstva
David Vugrinec