Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/13-01/29, Urbroj: 2109/02-05-03-15-05 od 04.veljače 2015. objavljuje

PRODAJU NEKRETNINE U ŽIŠKOVCU
OTVORENIM JAVNIM NADMETANJEM

I/ Predmet prodaje

Dana 23.veljače 2015., ponedjeljak, s početkom u 12,00 sati na licu mjesta na adresi Žiškovec 72, Žiškovec, održati će se usmena javna dražba za prodaju nekretnine upisane u:

zk.ul.br.2378, k.o. Krištanovec,

 • grunt.čest.br. 525/1/2/1, društveni dom i dvorište, površine 221 čhv, ident. s kčbr.671/1, k.o.
  Žiškovec, površine 795 m2,

po početnoj cijeni od 23.300,-€, u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.
Jamčevina iznosi 30 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine.
Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti nekretnine i objave natječaja u lokalnom tjedniku.
Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 15 (slovima:petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.
Nadmetanje se provodi i u slučaju samo jedne ponude.
U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine koja se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.
Kupoprodaja i preuzimanje nekretnine vrši se prema zatečenom stanju, raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, obilaskom i pokazivanjem prema grafičkom dijelu dokumentacije.
Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

 

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta
 1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1423400091806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 11 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da zemljište nema nedostataka.
 1. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I. u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
  Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 1. Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje nekretnine kao i eventualnu naknadu za prenamjenu zemljišta.
 1. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
 1. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 1. Potpuni tekst ovog Javnog nadmetanja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku Međimurske novine se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog nadmetanja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u cjelovitom tekstu.

Informacije, podaci i dokumentacija o nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/13-01/29
Urbroj: 2109/2-05-03-15-06
Čakovec, 04.02.2015.

Stjepan Kovač, gradonačelnik