Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/14-01/232, Urbroj: 2109/02-05-03-15-04 od 13.veljače 2015. objavljuje

PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU DPU MARTANE ISTOK U ČAKOVCU

 OTVORENIM JAVNIM NADMETANJEM

I/ Predmet prodaje

Dana 26.veljače 2015., četvrtak, s početkom u 12,00 sati na licu mjesta na području DPU Martane Istok, (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000 i 4/2012), preko puta Zone male privrede, namjene “M2”, na licu mjesta neposredno uz ulicu u Zoni male privrede održati će se usmena javna dražba za prodaju zemljišta upisanog u:

zk.ul.br.6224, k.o. Čakovec,

-čest.br.1135/4/1/1/6/1/3/5, površine 655 m2

– oznaka građevne čestice: np 147,

po početnoj cijeni od 26.600,-€, u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

Jamčevina iznosi 30 % od početne kupoprodajne cijene zemljišta u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine.

Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku.

Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 15 (slovima:petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

Nadmetanje se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta koja se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Kupoprodaja i preuzimanje zemljišta vrši se prema zatečenom stanju, raspoloživojdokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javnedražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, obilaskom i pokazivanjem, (ident. s kčbr.4128/30, k.o. iste),GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15, Čakovec; Telefon: +385 40 314 920, Fax: +385 40 311 724www.cakovec.hr | cakovec@cakovec.hr prema grafičkom dijelu dokumentacije.

Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1423400091806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 11 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da zemljište nema nedostataka.

2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I. u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditim gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.

3. Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje nekretnine kao i eventualnu naknadu za prenamjenu zemljišta.

4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.

5. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

6. Potpuni tekst ovog Javnog nadmetanja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku list Međimurje se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog nadmetanja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u cjelovitom tekstu. Informacije, podaci i dokumentacija o nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/14-01/232

Urbroj: 2109/02-05-03-15-04

Stjepan Kovač, gradonačelnik