GRAD ČAKOVEC
Čakovec, Kralja Tomislava 15

Temeljem  Zaključaka Gradskog Poglavarstva  Grada Čakovca od 29.ožujka 2007. godine objavljuje

PRODAJU  ZEMLJIŠTA
U IVANOVCU
J A V N I M   N A D M E T A NJ E M

Dana 26.11.2010. godine, petak, s početkom u 10,00 sati održat će se usmena javna dražba za prodaju zemljišta na licu mjesta u Ivanovcu na kraju ulice M.P. Miškine, blizina industrijske zone, i to
zemljišta upisanog u:
zk.ul.br.2825, k.o. Ivanovec
-čest.br.74/4/1/1/1/1/19, pašnjak, površine 217 m2, (ident. s kčbr.116/90, k.o. iste) i
-čest.br.74/4/1/1/1/1/20, pašnjak, površine 220 m2,  (ident. s kčbr.116/89, k.o. iste),
po početnoj cijeni od 5,56-€/m2 (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja javnog nadmetanja), rok plaćanja  8 (osam) dana od dana održavanja usmene javne dražbe.

Međe čestica nisu obnovljene, (od prije postoji iskolčenje), čestice su obrasle, a prodaju se, kupuju i predaju kupcu u viđenom i zatečenom stanju, prema zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog geodetskog iskolčenja i primopredaje međa, (kupac sam obnavlja međe čestica koje će na dražbi biti samo pokazane prema skici izmjere), a korištenje zemljišta je u skladu s važećom prostornoplanskom dokumentacijom.
U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“,  što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kn za svaku pojedinu česticu za koju se nadmeću na račun Grada Čakovca broj 2392007 – 1806000006,  model: 68, poziv na broj odobrenja: 7811-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta u Ivanovcu, i voditelju postupka na licu mjesta predali ovjereni dokaz o plaćanju. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplata jamčevine smatrat će se prihvatom svih javno objavljenih uvjeta bez prigovora.
Pravila javnog nadmetanja sadržavat će Zapisnik o provođenju javnog  nadmetanja.
Nekretnine se mogu razgledati uz prethodnu telefonsku najavu na tel 040 314 924. Svi zainteresirani, osobito prije uplate jamčevine, dužni su ostale uvjete natječaja i raspoloživu dokumentaciju preuzeti te tražiti druge informacije o nekretnini i kupoprodaji u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, soba broj 204, II kat, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati, jer se nakon uplate jamčevine nikakve reklamacije, prigovori ili pritužbe neće uvažavati.

Gradonačelnik Grada Čakovca