Na području djelovanja Udruge Međimurske županije „Agacija“, u travnju 2022. godine došlo je do masovnog uginuća pčela, o čemu je Udruga 28. travnja obavijestila Grad Čakovec.

Procijenjena pričinjena šteta je takvih razmjera da je sukladno odredbi čl.23.st.1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019), gradonačelnica Grada Čakovca, Ljerka Cividini predložila proglašenje prirodne nepogode.

Župan Međimurske županije Matija Posavec je dana 05. svibnja donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog masovnog uginuća pčela na dijelu područja Međimurske županije, broj, Klasa: 320-10/22-02/2, Urbroj: 2109-01-22-1.

Odlukom se proglašava prirodna nepogoda za područje Grada Čakovca i Grada Preloga. Prema prvim procjenama procjenjuje se da pričinjena šteta na području Grada Čakovca iznosi 2.000.000,00 kn.

Prvo priopćenje Grada Čakovca dostavljeno je 09. svibnja putem Registra šteta od prirodnih nepogoda.

Konačnu procjenu štete prijavljuje Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode.