Poštovane sugrađanke i sugrađani!

Pred Vama je Vodič kroz Proračun Grada Čakovca za 2017. godinu. Na ovaj pregledni i jednostavni način, želimo vam pokazati što će se sve u ovoj godini raditi i graditi, koje projekte i programe ćemo sufinancirati i financijski poduprijeti.  Grad Čakovec u samom je nacionalnom vrhu po transparentnosti svoga poslovanja, a proračunskom politikom koja je realna, razvojna i socijalna nastojimo gradsko područje ravnomjerno razvijati, ulagati u sve segmente javnog života, ali i skrbiti o potrebitima.

Proračun Grada predlaže gradonačelnik, a usvaja Gradsko vijeće. To je osnovni planski dokument pomoću kojeg se usmjerava razvoj grada i kojim se određuju područja u koja će se uložiti novac poreznih obveznika. Zacrtani smjer razvoja Čakovca za sljedeće tri godine vidljiv je i potvrđen od Gradskog vijeća kroz plan proračuna za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Proračun Grada sadrži pregled svih planiranih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka u svrhu financiranja proračunskih korisnika te aktivnosti i projekata u nadležnosti Grada Čakovca kao lokalne jedinice.

Vjerujem da je ovaj vodič najbolji način da se svim stanovnicima Grada Čakovca približe procedure i aktivnosti vezane uz planiranje, donošenje i izvršavanje gradskog proračuna. Također, u njemu je vidljiva i sama strukturu proračuna, odnosno izvori novčanih sredstava i način trošenja proračunskog novca.

I na kraju, otvoreni smo za svije prijedloge i komentare koji će nam olakšati planiranje i  usmjeravanje ulaganja. Uključivanje građana u proces izrade proračuna, omogućuje da se realnije sagledaju sve potrebe, a novac još ravnomjernije ulaže, kako u sve segmente života u gradu, tako i u svim dijelovima Čakovca.

gradonačelnik, Stjepan Kovač

II DIO – OPĆENITO O PRORAČUNU I NJEGOVOM SADRŽAJU

Proračun je jedan od temeljnih planskih dokumenata neke županije, grada ili općine, a po definiciji predstavlja akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu proračunsku godinu (proračunska godina jednaka je kalendarskoj). Uz plan za narednu proračunsku godinu, donosi se i projekcija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije proračunske godine. Nakon donošenja proračun se dostavlja Ministarstvu financija, te objavljuje na službenim stranicama i u službenom glasniku Grada Čakovca.

Procesi planiranja, donošenja i izvršavanja proračuna propisani su Zakonom o proračunu (Nar.nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću i projekcije za naredne dvije godine te ih do 15. studenog podnosi Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. Gradsko vijeće najkasnije do kraja tekuće godine mora donijeti proračun za naredne tri godine.

Ukoliko se proračun ne donese u zakonskom roku, slijedi privremeno financiranje (najduže za prva tri mjeseca proračunske godine). Odluku o tome donosi Gradsko vijeće, a financiranje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda. U tom se razdoblju financiraju isti programi kao prethodne godine, a nove se obveze ne smiju preuzimati.

Ukoliko se proračun ne donese ni u razdoblju privremenog financiranja, Vlada RH raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika i zamjenike, imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore.

Zakonom su predviđene i izmjene i dopune proračuna i to u slučajevima ako se tijekom godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje planirani prihodi i primici.  Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine i to prema postupku za donošenje proračuna. Izmjenama i dopunama u proračun se uključuje i rezultat poslovanja iz prethodne proračunske godine (koji može biti pozitivan ili negativan).

Po isteku proračunske godine sastavlja se godišnji obračun proračuna. Godišnji obračun usvaja Gradsko vijeće. Usvojeni godišnji obračun dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju i objavljuje na službenim stranicama i u službenom glasniku Grada Čakovca.

Iz proračuna se financiranju rashodi za zadovoljavanje potreba stanovništva na području Grada. Područja financiranja su propisana zakonima a pokrivaju uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu okoliša,  protupožarnu i civilnu zaštitu i dr.

Novčana sredstva proračuna dodjeljuju se sukladno zakonu i planu proračuna gradskim ustanovama i poduzećima, udrugama sporta, kulture, tehničke kulture, vjerskim zajednicama, političkim strankama i sl. te izvođačima radova i dobavljačima roba i usluga u svrhu financiranja gore navedenih potreba lokalnog stanovništva. Za određene namjene sredstva se mogu doznačiti i direktno građanima (uglavnom pomoći i donacije u svrhu socijalne skrbi).

Proračun se sastoji od:

 • Općeg dijela
 • Posebnog dijela
 • Plana razvojnih programa
 • Obrazloženja uz proračun

U općem dijelu proračuna sažeto su navedeni svi prihodi i primici (po vrstama) kojima će se financirati rashodi i izdaci proračuna (također navedeni po vrstama) u narednoj proračunskoj godini.

U posebnom dijelu proračuna prikazuju se samo rashodi, detaljnije od Općeg dijela i to po razdjelima i glavama, po programima i aktivnostima te po računima računskog plana. Razdjeli u proračunu uglavnom pokrivaju nadležnosti upravnih odjela Grada, a glave odsjeke unutar upravnih odjela.

Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna. To je tablica u kojoj se povezuju ciljevi i prioriteti razvoja Grada (sadržani u dokumentu Strategija razvoja Grada) s programima i aktivnostima koji su planirani proračunom i projekcijama za naredno trogodišnje razdoblje. U Planu razvojnih programa navode se kapitalni programi i aktivnosti usmjereni  razvoju Grada kao lokalne zajednice.

Obrazloženje je tekst koji prati proračun, a svrha mu je detaljnije pojasniti numerički dio proračuna.

Proračun Grada izrađuje se u skladu s propisanim proračunskim načelima. Neka od najvažnijih proračunskih načela su:

 • načelo uravnoteženosti – ukupno planirani rashodi i izdaci planiraju se u visini ukupno planiranih prihoda i primitaka. Prilikom uravnoteženja proračuna treba voditi računu i o prenesenom rezultatu poslovanja iz prethodne godine. Ukoliko je on negativan treba ga pokriti iz prihoda tekuće godine, a ukoliko je pozitivan potrebno je planirati rashode kako će se on utrošiti
 • Proračun se donosi uz uvažavanje načela jedne godine – proračun se donosi za jednu godinu i vrijedi za tu godinu
 • načelo obračunske jedinice – proračun se donosi u kunama
 • načelo dobrog financijskog upravljanja – prilikom izvršavanja proračuna potrebno je voditi računa o ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti
 • načelo transparentnosti – proračun i projekcija, izmjene i dopune proračuna, te odluka o privremenom financiranju objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave; polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te godišnji financijski izvještaji objavljuju se na internetskim stranicama jedinice lokalne samouprave

Prihodi i primici proračuna mogu se, prema namjeni, podijeliti u 3 osnovne skupine:

 • Prihodi od prodaje imovine u vlasništvu Grada (tzv. kapitalni prihodi) i prihodi od zaduživanja – smiju se trošiti isključivo za kapitalna ulaganja (investicije)
 • Namjenski prihodi (prihodi od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente, prihodi od legalizacije objekata, kapitalne i tekuće pomoći iz Državnog i drugih razina proračuna, itd.) – smiju se trošiti isključivo za zakonom propisane namjene i namjene za koje ih je jedinica ostvarila (njihova pretežita namjena je financiranje gradnje i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu Grada)
 • Nenamjenski prihodi (najvećim dijelom prihodi od poreza) – smiju se trošiti za financiranje kapitalnih rashoda u dijelu gdje nedostaju prikupljeni kapitalni i namjenski prihodi, kao i za  sve ostale tekuće rashode planirane proračunom (rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za javne potrebe i sl.)

Rashode i izdatke proračuna možemo razlikovati kao

 • Zakonom propisane rashode – rashodi za financiranje predškolskog odgoja, osnovnoškolskog obrazovanja, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, protupožarne zaštite, Crvenog križa, socijalne skrbi, materijalni rashodi za funkcioniranje stručnih tijela Grada i ustanova kojima je Grad osnivač, itd.
 • Fakultativne rashode – svi oni rashodi kojima se osigurava dodatni standard javnih potreba građana na području lokalne jedinice (financiranje aktivnosti sporta, kulture, udruga, srednjoškolskog i visokog obrazovanja, itd.)

III DIO – KRATKI PRIKAZ PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKU 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Jedno od temeljnih načela proračuna je uravnoteženost. Rashodi i izdaci proračuna ograničeni su ostvarenim prihodima i primicima.
Prihodi i primici proračuna te rashodi i izdaci u naredne tri godine planirani su kako slijedi:

[table caption=”Prihodi i primici” width=”1000″ colwidth=”400|200|200|200″ colalign=”left|center|center|center|center”]
,Plan 2017,Projekcija 2018,Projekcija 2019
Prihodi poslovanja,127.301.311,132.266.944,127.105.944
Prihodi od prodaje imovine,10.476.100,3.000.000,2.500.000
Primici od zaduživanja,1.720.000,-,-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI,139.497.411,135.266.944,129.605.944
[/table]

[table caption=”Rashodi i izdaci” width=”1000″ colwidth=”400|200|200|200″ colalign=”left|center|center|center|center”]
,Plan 2017,Projekcija 2018,Projekcija 2019
Rashodi poslovanja,107.599.880,102.695.498,101.904.498
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, 23.155.531,26.851.446,21.981.446
Izdaci za otplatu kredita i zajmova, 8.742.000,5.720.000,5.720.000
UKUPNO RASHODI I IZDACI,139.497.411,135.266.944,129.605.944
[/table]

Prihodi i primici po vrstama
Rashodi i izdaci po vrstama

U (redovnim) prihodima proračuna lokalnih jedinica (pa tako i Grada Čakovca) najveći udio imaju prihodi poslovanja (više od 90% ukupnih prihoda i primitaka) od kojih gotovo polovicu čine prihodi od više vrsta poreza. Porezi (porez na dohodak, porez na promet nekretnina te gradski porezi čine preko 40 % ukupnih prihoda proračuna).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ograničeni su na raspoložive resurse imovine Grada koja se može prodati, ne predstavljaju redovne prihode proračuna i njihova je visina različita od godine do godine.

Primici su novčana sredstva koja se mogu ostvariti zaduživanjem u poslovnim bankama, izdavanjem obveznica i sl., a mogu se realizirati samo za namjene financiranja kapitalnih projekata (investicije). Kao i prihodi od prodaje, primici nisu redovni prihodi proračuna.

U rashodima proračuna najveći udio imaju rashodi poslovanja  (cca 75%). Rashodi poslovanja odnose se na rashode za zaposlene u Upravi Grada i gradskim ustanovama, materijalne i financijske rashode, subvencije, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

15 – 20 % proračuna odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (investicijska ulaganja).

Izdaci proračuna su isplate iz proračuna za potrebe otplate glavnica novčanih kredita.

IV DIO – PLAN PRORAČUNA ZA 2017 GODINU (opći dio proračuna)

Proračun Grada Čakovca za 2017. godinu planiran je u visini od 139,497.411 kuna. Za razliku od prethodnih godina, počevši od 2016. godine, proračun Grada sadrži i sve prihode koje ostvare gradske ustanove po osnovu svojih vlastitih prihoda a nalaze se na računima ustanova (sufinanciranje roditelja, građana, prodaja proizvoda i usluga i sl.)

U strukturi planiranih prihoda i primitaka najveći udio imaju porezni prihodi.

Prihodi i primici 2017.

Porezni prihodi planirani su u visini 60,130.000 kuna i čine gotovo polovicu planiranog proračuna. Sredstva se ostvaruju od poreza i prireza na dohodak (glavnina poreznih prihoda), poreza na promet nekretnina i gradskih poreza (porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina). Namjena korištenja ovih prihoda nije propisana.

Prihodi od (tekućih i kapitalnih) pomoći planirani su u iznosu 25,983.839 kuna. To su prihodi iz sredstava Europske unije, prihodi iz Državnog proračuna RH (razna ministarstva, Hrvatski za zavod za zapošljavanje, Hrvatskih zavod za zdravstveno osiguranje, Fond za zaštitu okoliša, itd) te prihodi iz ostalih izvora (Županijska uprava za ceste). Ovi se prihodi realiziraju za točno određene namjene i za te se namjene moraju utrošiti.

Prihodi od imovine Grada, planirani u iznosu od 9,143.005 kuna, su prihodi koje Grad ostvari temeljem imovine u svom vlasništvu i to kroz naknade za zakup (zemljišta, poslovnog prostora, stanova u vlasništvu Grada), naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (plin, šljunak, nafta) i korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknade za koncesiju dimnjačara, naknade za obavljanje poslova naplate parkiranja i dr. Prihodi se moraju trošiti namjenski, na imovini temeljem koje su i ubrani.

Prihodi od pristojbi, naknada i ostali prihodi po posebnim propisima planiraju se u visini od 31,464.499 kuna, a ostvaruju se od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima te prihoda od komunalnih doprinosa i naknada. Značajan udio u tim prihodima imaju prihodi gradskih ustanova, dok cca polovica tih prihoda čine prihodi od komunalnog doprinosa i naknade. Njihova je namjena propisana (uređenje komunalne infrastrukture, trošak javne rasvjete, uređenje zelenih površina, rashodi financiranja ustanova i sl.).

Grad Čakovec dio planiranih prihoda u 2017. godini planira ostvariti i prodajom svoje imovine (zemljišta na području Grada i mjesnih odbora te prodajom objekata u svom vlasništvu). Predviđa se da će se tijekom 2017. godine iz tog izvora ostvariti sredstva u iznosu od 10,476.100 kuna. Svi proračunski prihodi ostvareni prodajom imovine moraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u objekte i infrastrukturu na svom području.

Primici od zaduživanja u 2017. godini planiraju se u iznosu od 1,720.000,00 kuna, a odnose se na dio kredita za financiranje uređenja prometnica nakon izgradnje kanalizacije na području Grada Čakovca.

Sukladno visini planiranih prihoda i primitaka u proračunu Grada Čakovca planiraju se i rashodi i izdaci u iznosu od 139,497.411 kuna.

Rashodi i izdaci 2017.

Rashodi za zaposlene planirani u proračunu u visini od 36,319.423 kune odnose se na rashode bruto plaća i doprinosa na plaće za zaposlene u Upravi Grada i gradskim ustanovama kojima je Grad osnivač (Dječji vrtići, Knjižnica Nikola Zrinski, Centar za kulturu i  Javna vatrogasna postrojba), rashode za zaposlene na javnim radovima i rashode za pomoćnike u nastavi zaposlene u osnovnim školama.

Materijalni rashodi, koji se planiraju u visini od 45,777.219 kuna, su rashodi Grada i gradskih ustanova za naknade troškova za zaposlene (seminari, službena putovanja, naknade za prijevoz i sl.), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, troškovi energije – struja, voda, plin, sitni inventar, itd.), rashodi za usluge (telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, usluga promidžbe i informiranja, računalnih usluga, itd.) te ostale materijalne rashode (naknade članovima Gradskog vijeća, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i dr.)

Financijski rashodi (planirani u visini od 2,285.865 kuna) su rashodi za kamate na primljene dugoročne kredite Grada, te bankarske naknade i usluge platnog prometa.

Subvencije su sredstva koja se doznačuju poljoprivrednicima te gradskom poduzeću „Ekom“ za sufinanciranje poslovanja Gradskih bazena. Planiraju se u iznosu od 2,785.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima realiziraju se najvećim dijelom za potrebe socijalne skrbi (pomoći građanima za troškove stanovanja, troškove ogrijeva, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče i sl.), a u proračunu se planiraju u iznosu od 4,687.300 kuna.

Ostale rashode (planirane u visini od 15,745.074 kune) čine tekuće i kapitalne donacije (uglavnom pokrivaju područje društvenih djelatnosti – udruge sporta, kulture, tehničke kulture, vjerske zajednice, političke stranke, protupožarnu zaštitu, itd.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u visini od 23,155.531 kuna, a odnose se na troškove za kapitalna ulaganja (investicije u objekte, komunalnu infrastrukturu, nabavu opreme, kupnju zemljišta i sl.)

Dio investicija Grad Čakovec je tijekom proteklih godina financirao i iz kreditnih sredstava. Izdaci za otplatu glavnica zajmova čine 6,27 % ukupno planiranih rashoda i izdataka proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu, a za njih će se morati izdvojiti sredstva u iznosu od 8,742.000 kuna.

V DIO – PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA (posebni dio proračuna)

Rashodi i izdaci proračuna su u posebnom dijelu proračuna raspoređeni unutar 5 razdjela. U svakom su razdjelu navedeni programi. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Razdjeli uglavnom pokrivaju nadležnost upravnih odjela a glave odsjeke unutar razdjela.

Razdjeli u proračunu

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu  u visini od 16,833.700 kuna,  a unutar razdjela podijeljena su u tri cjeline:

 • Gradsko vijeće, protokoli i suradnja (2,284.400)
 • Gradska uprava (11,110.000)
 • Mjesna samouprava (3,439.300)
Predstavničko i izvršno tijelo, uprava i mjesna samouprava

Kroz programe i aktivnosti prve cjeline realizirati će se rashodi naknada za rad u Gradskom vijeću, rashodi promidžbe i informiranja, reprezentacije, provedenih aktivnosti službenih protokola, međunarodne suradnje, provođenja izbora te financiranje Savjeta mladih, tijela nacionalnih manjina i političkih stranaka i nezavisnih lista čiji su članovi zastupljeni u Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Za potrebe funkcioniranja Uprave Grada financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi (uredski materijal, režije, tekuće održavanje opreme, nabava sitnog inventara i uredske opreme i namještaja i sl.).

Mjesni odbori i gradski kotarevi samostalno raspolažu dijelom prihoda proračuna, odnosno donose odluke o dodjeli dotacija udrugama i klubovima koje djeluju na njihovom području, kao i o pokretanju i financiranju manjih komunalnih akcija.

Ukupno planirana sredstva u ovom razdjelu iznosu 17,595.000,00 kuna. Aktivnosti se provode kroz 6 programa.

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove

Najviše je sredstava planirano kroz program Izgradnje objekata visokogradnje (7,080.000 kuna). Ulaganja će se vršiti na društvenim i sportskim domovima, objektima grobnih kuća i objektima za kulturu na području Grada i mjesnih odbora te za uređenje gradske tržnice.

Uz sredstva za izgradnju, proračunom se planiraju i sredstva za održavanje objekata visokogradnje u vlasništvu Grada (visina programa 3,515.000 kuna). Sredstva će se uložiti u održavanje zgrada, stanova, objekata dječjih vrtića i osnovnih škola te održavanje sportskih objekata.

U svrhu gospodarskog razvoja Grada planirana su sredstva u iznosu od 4,600.000 kuna koja će se najvećim dijelom (4,020.000 kuna) utrošiti na (pred)financiranje projekata koji se sufinanciraju s razine Ministarstava RH i fondova. Razlika planiranih sredstava predviđena je za sufinanciranje Razvojne agencije „Čakra“, te aktivnosti kojima je cilj promocija i razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada.

Za imovinsko pravne poslove rezervirana su sredstva u iznosu od 1,460.000 kuna, a odnose se većim dijelom na planiranu kupnju nekretnina (zemljišta i objekata); razlika je predviđena za potrebe sređivanja imovine Grada u katastru i gruntovnici.

Za izradu prostornih planova planiraju se sredstva u visini od 540.000 kuna.

Za program provođenja dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji planira se utrošiti 400.000 kuna.

Ukupno planirana sredstva ovog razdjela iznose 22,935.000 kuna Rashodi se odnose na ulaganja u komunalnu infrastrukturu (ceste, javnu rasvjetu, zelene površine, odlagalište otpada i sl.), a realizacija pripadajućih rashoda planirana je kroz 6 programa.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Za izgradnju i rekonstrukciju planiraju se ulaganja u ceste i groblje u iznosu od 7,000.000 kuna. U okviru tog programa najviše je sredstava planirano za sanaciju cesta nakon izvođenja kanalizacije i sanaciju opasnih mjesta (prema nacionalnom programu). Ostala sredstva utrošit će se za sanaciju postojećih ili izgradnju novih cesta na području Grada i mjesnih odbora.

Kroz program održavanja komunalne infrastrukture planira se uložiti 11,605.000 kuna i to u najvećem iznosu (3,500.000 kuna) za nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama, za održavanje javnih zelenih površina 4,000.000 kuna („Čakom“ d.o.o.), za održavanje i trošak javne rasvjete 1,300.000 kuna, te ostala tekuća održavanja kao što su sanacija poljskih putova, parkirališta, slivnika, kanala oborinskih voda, urbane opreme, groblja, itd.

Program zbrinjavanja komunalnog otpada u iznosu od 880.000 kuna sadrži rashode vezane uz sanaciju odlagališta te izgradnju oporabilišta na području Totovca.

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća planirane rashode u iznosu od 2,300.000 kuna za investicije prema programu Međimurskih voda (kanalizacija, vodovod).

Kroz program izgradnje javne rasvjete planiraju se uložiti sredstva u iznosu od 350.000 kuna u svrhu dopune postojeće ili u izgradnju novih objekata javne rasvjete na području Grada Čakovca.

Zaštita okoliša financira se iz proračuna Grada kroz sanaciju divljih odlagališta, deratizaciju, dezinsekciju i zbrinjavanje životinja, te zaštitu javnih površina angažiranjem zaštitarske službe, sveukupno u iznosu od 800.000 kuna. Kroz ovaj su program rezervirana i sredstva za financiranje skloništa za napuštene životinje.

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva u iznosu od 10,570.000 kuna i to za otplatu glavnica i kamata po kreditima Grada u ukupnom  iznosu od 9,375.000 kuna, za pokriće gubitka gradskog komunalnog poduzeća u iznosu od 445.000 kuna, financiranje naknada za rad u vijećima mjesnih odbora i gradskih kotareva u iznosu od 400.000 kuna, te za ostale financijske rashode temeljem ugovora ili sporazuma u iznosu od 350.000 kuna.

Upravni odjel za financiranje

Ukupni rashodi ovog razdjela iznose 71,563.711 kuna što čini preko 50 % svih rashoda i izdataka proračuna Grada za 2017. godinu. Ovi se rashodi mogu podijeliti u 3 osnovne skupine – proračunski korisnici, decentralizirane funkcije i društvene djelatnosti.

UO za društvene, protokolarne i europske poslove

Proračunski korisnici Grada Čakovca su gradske ustanove kojima je Grad osnivač – Dječji vrtići, Knjižnica Nikola Zrinski i Centar za kulturu, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole na području Grada. Ukupno planirani rashodi njihovog poslovanja kroz 2017. godinu iznose 40,529.303 kune (bez rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se financiraju direktno iz Državnog proračuna, te bez rashoda Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola koji se financiraju kroz tzv.decentralizirane funkcije). Navedeni se rashodi financiraju iz vlastitih prihoda korisnika i prihoda proračuna Grada.

Dio poslovanja Javne vatrogasne postrojbe i osnovnih škola financira se kroz tzv. decentralizirane funkcije, za koje se sredstva osiguravaju iz Državnog proračuna RH (iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i potpora izravnanja), a njihova je namjena financiranje minimalnih financijskih standarda po navedenim funkcijama. Ukupno predviđena sredstva u proračunu iznose 9,798.408 kuna.

Za dio ostalih društvenih djelatnosti u proračunu za 2017. godinu osigurava se ukupno 21,236.000 kuna. Rashodi za ove namjene planiraju se kroz 8 programa.

Društvene djelatnosti

Za aktivnosti po programu Rekreacija i sport planiraju se rashodi u iznosu od 8,984.000 kuna, od čega se najviše sredstava (5,125.000,00 kuna) izdvaja za gradsko poduzeće „Ekom“ koje upravlja sportskim objektima u vlasništvu Grada. Iz tih se sredstava sufinancira redovno poslovanje poduzeća, otplata kredita za izvedene radove na stadionu (reflektori i streljana), te investicije koje provodi gradsko poduzeće. Ostala sredstva ovog programa namijenjena su razvoju amaterskog sporta uopće (putem zajednice sportskih udruga Grada Čakovca) ili direktnim financiranjem sportskih manifestacija.

Rashodi koji se planiraju u okviru programa Obrazovanje i odgoj u iznosu od 4,995.000 kuna odnose se na sufinanciranje aktivnosti i projekata koje provode ustanove predškolskog odgoja i osnovne škole, a nisu sadržani u njihovim financijskim planovima, tj. ne prikazuju se kroz prve dvije cjeline ovog razdjela.

Za potrebe sufinanciranja aktivnosti s područja kulture proračunom za 2017. godinu planirano je ukupno 2,960.000 kuna, pri čemu je najveći do planiran za financiranje javnih programa (Dan Grada, Ljeto u Gradu Zrinskih, Advent i doček Nove godine, programi Turističke zajednice). Osim javnih programa sufinanciraju se i aktivnosti Gradske zajednice kulture, nakladnička djelatnost, te manifestacije i programi u organizaciji ustanova u kulturi. Predviđeno je i financiranje izrade Kulturne strategije Grada Čakovca i Monografije Grada Čakovca, kao i aktivnosti koje provodi Muzej Međimurja.

Program Tehničke kulture i protupožarne zaštite bit će financiran u iznosu od 925.000 kuna, a obuhvaća donacije za udruge tehničke kulture te sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za redovnu djelatnost zajednice i kapitalna ulaganja. Visina izdvajanja za protupožarnu zaštitu zakonska je obveza lokalnih jedinica.

Za udruge građana (udruge invalida, humanitarne udruge, udruge proizašle iz Domovinskog rata, itd.), vjerske zajednice, političke stranke, Crveni križ i sl. planirano je proračunom 1,005.000 kuna.

Za potrebe socijalne skrbi Grad Čakovec je svojim proračunom za 2017. godinu predvidio 1,882.000 kuna. Ova su sredstva namijenjena građanima i kućanstvima za podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva, za isplatu jednokratnih novčanih pomoći, dara roditeljima za rođenje djeteta ili za dodatne potpore za financiranje boravka djece u predškolskim ustanovama.

Program Djeca i mladi planiran je u iznosu od 430.000,00 kuna za rashode Centra za mlade, projekta “Čakovec – grad prijatelj djece” i ostale aktivnosti usmjerene djeci i mladima.

Program zdravstva u iznosu od 55.000,00 kuna predviđa rashode za financiranje udruga u zdravstvu.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X