Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 372-03/20-01/12, Urbroj: 2109/2-01-01-20-01, od dana 22.09.2020. godine, 

Raspisuje se JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora,
na adresi J. J. Strossmayera 9, Čakovec

Predmet ponude u javnom natječaju je poslovni prostori u Čakovcu namijenjen obavljanju djelatnosti političkih stranaka:

I. Predmet ponude u javnom natječaju je poslovni prostori u Čakovcu namijenjeni obavljanju djelatnosti političkih stranaka:

Red.br. Adresa Površina

u m2

Položaj Namjena prostora Početni iznos zakupnine u EUR
1. Strossmayerova 9 10,84 Centar Obavljanje djelatnosti političkih stranaka 21,68 EUR

 

Energetski razred zgrade B (Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje), i A (specifična godišnja primarna energija), sukladno energetskom certifikatu izrađenom po PROSOTR EKO d.o.o.

Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom i zatečenom stanju. Sve troškove oko uređenja prostora u cijelosti snosi korisnik.

II.Početni iznos mjesečne zakupnine za svaki pojedini prostor naveden je u točki I.

III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 1 godine, uz mogućnost produženja vremena trajanja zakupa nakon isteka Ugovora u skladu s odredbama odluke Grada Čakovca o zakupu poslovnih prostora (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/13, 7/14, 1/15, 5/16, 2/17, 2/20 i 7/20), te Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18).

IV. Zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti Gradu Čakovcu, Kralja Tomislava 15, Čakovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana objave Obavijesti o objavi potpunog teksta javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u lokalnom tjedniku, odnosno do 26.10.2020. u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natječaj – zakup poslovnog prostora u Čakovcu, J. J. Strossmayera 9, NE OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili u osobno predati pisarnici Grada Čakovca.

V. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu koja iznosi dvostruki iznos ponuđene mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke IV. na poslovni račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, koji se vodi kod OTP banke d.d., model HR 68, poziv na broj 7706-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za poslovni prostor Strossmayerova 9, Čakovec. Najpovoljnijem ponuditelju ista će se uračunati kao iznos koji je dužan položiti kao depozit za vrijeme trajanja zakupa. Iznos depozita vraća se najpovoljnijem ponuditelju beskamatno nakon proteka vremena trajanja zakupa.

VI. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane od namjere sklapanja ugovora o zakupu, jamčevina se ne vraća.

VII. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja od sklapanja Ugovora o zakupu, Gradonačelnik Grada Čakovca ima pravo odabrati prvog sljedećeg ponuditelja kojeg predloži Komisija za davanje poslovnih prostora u zakup.

VIII. Ponuda koja se dostavlja Gradu Čakovcu mora sadržavati

  1. podatci o ponuđaču, OIB, broj telefona za kontakt,
  2. kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika ponuđača,
  3. potvrdu izdanu od strane Grada Čakovca i Međimurske županije i vlastoručno potpisanu izjavu ponuđača da nema dugovanja prema Gradu Čakovcu i Županiji,
  4. Potvrdu GP Stanorad d.o.o., GKP Čakom d.o.o., GP Ekom d.o.o. da nema dugovanja prema njihovim proračunima,
  5. original ili ovjerenu kopiju Ministarstva financija – Porezne uprave iz koje mora biti vidljivo da su uplaćena sva javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
  6. original ili ovjerenu kopiju BON 1 i original ili ovjerenu kopiju BON 2 (podaci o solventnosti) iz koje mora biti vidljivo da ponuđač u posljednje dvije godine nije imao 15 i više dana blokade računa,
  7. naznaku poslovnog prostora iz toč. I. za koji se podnosi ponuda
  8. original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar političkih stranaka sa svim prilozima,
  9. dokaz u originalu o tome da je ponuđač uplatio jamčevinu,
  10. vlastoručno potpisanu izjavu o djelatnosti koja će se obavljati u navedenom poslovnom prostoru
  11. ponuđenu mjesečnu zakupninu za  poslovni  prostor, koji ne smije biti manji od početnog iznosa mjesečne zakupnine iz t. I.

Sva tražena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja javnog natječaja.

IX. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu, osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojoj osnovi te prijašnji zakupnici Grada Čakovca s kojima je radi neplaćanja raskinut ugovorni odnos.

X. Nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI. Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

XII. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

XIII. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos zakupnine.

XIV. Najpovoljnijeg ponuditelja odabrat će gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora.

XV. Gradonačelnik Grada Čakovca zadržava pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaj i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga ponuditelji mogli imati.

XVI. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopiti će se kao ovršna isprava na trošak zakupnika.

XVII. Najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu 2 bjanko zadužnice na iznos do 5.000,00 kuna svaka, potvrđene kod javnog bilježnika kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

XVIII. Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, osobe na koje se donosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji trebaju se pozvati na pravo prvenstva te dostaviti pravovaljani dokaz o svojem statusu, ukoliko ispunjavaju sve druge uvjete iz javnog natječaja

XIX. Svi zainteresirani prije javljanja na natječaj imaju pravo pogledati poslovni prostor uz prethodnu najavu na broj 040/314-924 i 040/314-951

Stjepan Kovač, gradonačelnik

javni_natjecaj_za_politicke_stranke_2020