Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Klasa: 940-01/20-01/44, Urbroj 2109/2-01-01-21-09 od dana 17.06.2022.

RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA
prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske zgrade s pripadajućim građevinskim zemljištem) u Savskoj Vesi

 1. Dana 28.06.2022. utorak u 12:00 h na licu mjesta u Savskoj Vesi na adresi Ulica Josipa Bajkovca 15, održat će se javna dražba za prodaju nekretnine upisane u:
  zk.ul.br.406, k.o. Savska Ves,
  -čest.br.301, Ulica Josipa Bajkovca od 1495 m2,
  dvorište od 408 m2,
  livada od 804 m2,
  gospodarska zgrada, Ulica Josipa Bajkovca od 110 m2,
  stambena zgrada, Ulica Josipa Bajkovca od 71 m2,
  gospodarska zgrada, Ulica Josipa Bajkovca od 102 m2,
  ukupno 1495 m2
 1. Početna cijena za nekretninu iznosi 24.600,00 EUR-a, (slovima: dvadesettčetiritirućešestoeura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe. Za predmetnu nekretninu Grad Čakovec ne raspolaže sa građevinskom niti sa uporabnom dozvolom.
 2. U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine. Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Nekretnina se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem nekretnine.
 3. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene, 7.400,00 EUR-a, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate (sa naznakom nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina). Plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju nekretnine u Savskoj Vesi. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Stan se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke.
 4. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 5. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da nekretnina nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 6. Kupac nekretnine snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, troškove izrade procjembenog elaborata i sve daljnje troškove u vezi kupljene nekretnine. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 7. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 8. Svi zainteresirani, prije dostave ponude na natječaj imaju pravo pogledati nekretninu iz točke 1. prethodnom najavom na broj 040/314-924.
 9. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe.

gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.