Savjet mladih Grada Čakovca

Savjet Mladih logo

Temeljem članka 4. Zakona o savjetu mladih (NN RH 23/07), te čl. 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01 i 129/05) te članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05 i 10/06 – proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 19. sjednici održanoj 24. svibnja 2007. godine, donijelo je Odluku o osnivanju savjeta mladih Grada Čakovca.

 

Čl. I.
Osniva se Savjet mladih Grada Čakovca, kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Čakovca, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Čakovca (u nastavku: Savjet mladih).

Email adresa: savjet.mladih@cakovec.hr


 

Djelokrug Savjeta mladih Grada Čakovca:

 • Raspravlja na sjednicama mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, ali i o
  pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Čakovca koji su od interesa za
  mlade.
 • Predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata; predlaže
  raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja pojedinih pitanja, a sve od značaja za
  unapređivanje položaja mladih na području Grada Čakovca
 • Daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih
  akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih
 • Sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, predlaže
  mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema potrebi i za otklanjanje nastalih
  problema i poboljšanje položaja mladih; izrađuje izvješća nadležnim tijelima o
  problemima mladih
 • Skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
  mladih, potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u
  Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih
  zemalja;
 • Predlaže Gradskom vijeću financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta
  mladih.
 • Obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

 


 

Članovi Savjeta mladih Grada Čakovca (2018. – 2021.)

 1. Dario Gašparić, predsjednik
 2. Lovro Horvat, zamjenik predsjednika
 3. Tifani Ban
 4. Ema Bogdan
 5. Iva Drk
 6. Lovro Košir
 7. Neven Levačić
 8. Rajna Međimurec
 9. Miša Ovčar

 


 

Dokumenti Savjeta mladih:

 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca Preuzimanje
 • Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Čakovca Preuzimanje