AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2020.
Suglasnost na Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2020.
Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak
Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec za 2020.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Centra za kulturu Čakovec za 2020.
Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Prethodna suglasnost na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020.
Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2020.
Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2020. te o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2020.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2020.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2020.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2020.
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020.
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2020. – 31.12.2020.
Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2020.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020.
Odluka o izradi UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok
Odluka o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu
Odluka o prihvatu darovanja zemljišta
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu GUP-a Grada Čakovca, južno od ulice Globetka i Vukovarske u Čakovcu
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu UPU Martane Istok u Čakovcu
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Vladimiru Kapunu, prof.
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo mr. sc. Branku Grabaru, dr. vet. med.
Odluka o dodjeli Zlatnika »Grb Grada Čakovca« Stjepanu Mesariću
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Športskom streljačkom klubu Čakovec
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Gradskom puhačkom orkestru Čakovec
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Ivanu Pranjiću, prof.
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Rudi Express-u d.o.o.
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca svim zaposlenicima u zdravstvenom sustavu u Međimurju
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije
Statut Grada Čakovca
Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Srednjoročni program korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2021. do 2025.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.
Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca u 2021. godini
Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2021.
Odluka o predlaganju kandidata za imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
Odluka o podjeli i prodaji poslovnog udjela Grada Čakovca u GKP Čakom d.o.o.
Odluka o davanju Izjave kojom Grad Čakovec jamči za ulaganja u izgradnju i opremanje poduzetničke zone sa specificiranim izvorima financiranja predmetnih ulaganja »Gospodarska zona Istok – Pustakovec«

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2021.
Zaključak o sufinanciranju projekta integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove
Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola Grada Čakovca

Preuzimanje (PDF, Unknown)