U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 10 2006 možete naći:

AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA

Statut Grada Čakovca grada Čakovca (pročišćeni tekst)
Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva grada Čakovca (pročišćeni tekst)
Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Čakovca (pročišćeni tekst)

Preuzimanje službenog glasnika.