AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Zaključak o izmjenama i dopunama PPUG-a, GUP-a i PUP-a “Sajmište Čakovec”
2.    Zaključak o odobrenjima zaključenja Ugovora sa Hrvatskim cestama i Sporazuma sa ODS Elektra Čakovec
3.    Zaključak o utvrđivanju lokacija za postavu kioska
4.    Zaključak o oslobođenju plaćanja priključka na kanalizaciju za Društveni dom Mihovljan
5.    Zaključak o kompenzaciji komunalnog doprinosa – MIDI d.o.o. Ivanovec
6.    Zaključak o zahtjevu “Centar Media plus” d.o.o. za postavljanje reklamnog panoa
7.    Zaključak o akciji uništavanja ambrozije
8.    Zaključak o sufinanciranju manifestacije “Ljeto u Gradu Zrinskih 2008”
9.    Zaključak po prijedlogu VMO Krištanovec
10.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova
11.    Zaključci o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti
12.    Zaključci o zahtjevima iz područja gospodarskih djelatnosti

 

Preuzimanje službenog glasnika