AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2020.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovcaza 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020.
Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. s projekcijom Proračuna za 2022. – 2023.
Proračun Grada Čakovca za 2021. s projekcijom Proračuna za 2022. – 2023.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2021.
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021.
Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021.
Program demografskih mjera Grada Čakovca za 2021.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021.
Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Čakovca
Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca
Odluka o izmjenama Odluke o porezima
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja »Gospodarska zona Ivanovec«
Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021.
Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2021. godinu
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca
Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2021.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021.
Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2020.
Prethodna suglasnost na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2021.
Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2021.
Program korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020.
Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. (Strategija razvoja urbanog područja)
Odluka o prodaji zemljišta u Mihovljanu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada Čakovca Javnim dobrom u općoj uporabi
Odluka o sufinanciranju radova na izgradnji javne rasvjete na sjevernoj obilaznici Grada Čakovca – I. faza
Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra za kčbr. 130/1 i 130/2, k.o. Savska Ves
Odluka o parcelaciji i prodaji zemljišta sjeverno od Ulice Jakovca Gotovca u Čakovcu
Odluka o visini naknade za razvoj

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Pravila o upravljanju javnim dokumentarnim i arhivskim gradivom Grada Čakovca sa Popisom javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2021. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2021.
Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2021.
Odluka o rang listi za dodjelu novčane potpore Grada Čakovca

Preuzimanje (PDF, Unknown)