U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 15 2007 možete naći:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Čakovca
Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2007. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2007. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2007. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave Grada Čakovca za 2007.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2007. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2007. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2007. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
Odluke o izradi  Izmjena i dopuna GUP Grada Čakovca
Odluke o izradi  DPU prostora Vojarne u Čakovcu
Odluke o izradi  Izmjena i dopuna PUP “Sajmište, Čakovec II. etapa”
Odluke o izradi  Izmjena i dopuna DPU “Blok 1” u Čakovcu
Odluka o dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca
Odluka o imenovanju ulica u Gradu Čakovcu
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Javni  natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2007./2008. godinu


Preuzimanje službenog glasnika.