U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 17. 2007 možete naći:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Proračun Grada Čakovca za 2008. god.
Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. god.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2008. god.
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2008. god.
Zaključak za Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca u 2008. godini
Plan redovnog održavanja javnog zelenila i prometnih površina za 2008. god.
Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2008. god.
Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2008. god.
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2008. god.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg centra Čakovec

GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

Odluka o Usvajanju Financijskog izvješća o poslovanju čakRE d.o.o

Preuzimanje službenog glasnika