AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Zaključak o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2009.
2.    Proračun Grada Čakovca za 2009
3.    Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009.
4.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2009.
5.    Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2009.
6.    Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2009.
7.    Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2009.
8.    Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2009.
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
10.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Čakovca
11.    Suglasnost na statute:
a)    I. osnovne škole Čakovec
b)    II. osnovne škole Čakovec
c)    III. osnovne škole Čakovec
d)    Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
e)    Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec
f)    Osnovna škola Kuršanec
g)    Osnovna škola Ivanovec
12.    Odluka o podjeli društva Međimurske vode d.o.o.
13.    Odluka o donošenju Smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009.
14.    Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica i radnom vremenu prodavaonica
15.    Odluka o imenovanju ulica u romskom naselju Kuršanec
16.    Odluka o izmjeni Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca o promjeni cijene

 

Preuzimanje službenog glasnika