AKTI GRADONAČELNIKA

1.    Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2009.


AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2009.
2.    Odluka o usvajanju Plana i Programa rada te Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2009.
3.    Odluka o usvajanju Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2009.
4.    Odluka o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Čakovec za 2009.
5.    Odluka o usvajanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 2009.
6.    Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec
7.    Odluka o donošenju Projekcije proračuna Grada Čakovca za 2010. i 2011.
8.    Projekcija proračuna Grada Čakovca za 2010. i 2011.
9.    Odluka o donošenju Financijskog plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije
10.    Financijski plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije
11.    Plan nabave Grada Čakovca za 2009.
12.    Odluka o reorganizaciji društva “Međimurske vode” d.o.o. Čakovec
13.    Suglasnost o financiranju i otvaranju postupka javne nabave za gradnju dvorane I. osnovne škole u Čakovcu

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

1.    Zaključci o zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti
2.  Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova

AKTI GRADSKOG VIJEĆA U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

1.    Odluka o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2009 i plan investicija GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec
2.    Odluka o usvajanju Plana rada Razvojne agencije Grada Čakovca ČakRA d.o.o. za 2009.
3.    Odluka o usvajanju Projekcije Financijskog plana za 2009.  GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
4.    Odluka o usvajanju Plana poslovanja GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec za 2009.
5.    Suglasnost na Cjenik o rekonstrukciji cijena usluga GKP „Čakom“ d.o.o.
6.    Suglasnost GP “Ekom-u” d.o.o. Čakovec i “Čakri” d.o.o. Čakovec za suosnivanje multisektorskog turističkog klastera.

 

Preuzimanje službenog glasnika