U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 2 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Odluka o provođenju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije
Zaključci

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Grada Čakovca
Odluka o imenovanju trgova u Gradu Čakovcu
Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola za 2006.
Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
Odluka o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Čakovca
Rješenje o imenovanju člana Komisije za nakladničku djelatnost
Zaključci

Preuzimanje službenog glasnika.