Službeni glasnik br. 2/2018

4578

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2018. Koordinacijskog odbora akcije „Grad Čakovec – prijatelj djece“
 2. Zaključak o održavanju manifestacije „Dan Grada Čakovca“ i „Antunovsko proštenje“
 3. Izmjene Plana nabave za 2018.
 4. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 5. Odluka o imenovanju službenika Uprave Grada Čakovca za zaštitu osobnih podataka
 6. Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Žiškovec
 7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu novčanih pomoći
 8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za nakladničku djelatnost
 9. Rješenje o imenovanju Komisije za vizualni identitet i likovnu djelatnost
 10. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova školskih odbora
 12. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Socijalnoj vijeća Grada Čakovca
 13. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Komisije za nakladničku djelatnost
 14. Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2018.
 15. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“
 16. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane-istok“ u Čakovcu
 17. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu
 18. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 3. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli razultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 4. Suglasnost na Izvještaj o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.
 5. Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2017.
 6. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2017.
 7. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 2017.
 8. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Čakovec za 2017.
 9. Prethodna suglasnost na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2017.
 10. Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017.
 11. Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak
 12. Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica
 13. Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a)  prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2017.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2017.
 14. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017.
 15. Odluka o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka:
  a) GP Stanorad d.o.o.
  b) Čakra d.o.o.
 16. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu”
 17. Odluka o projektu zona Brezje u Mihovljanu
 18. Odluka o donošenju II. izmjene i dopune UPU “Martane – Istok“ u Čakovcu
 19. Odluka o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca
 20. Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec
 21. Odluka o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata
 22. Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića “Maslačak” u Čakovcu
 23. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca
 24. Odluka o prodaji zemljišta
 25.  Odluka o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Štefanec
  b) ovlaštenju gradonačelnika
 26. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017.
 27. Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za područje Grada Čakovca
 28. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2018.
 29. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca
 30. Odluka o kupnji nekretnine za socijalne potrebe

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Statut Grada Čakovca – pročišćeni tekst
 2. Poslovnik o radu Gradskog vijeća – pročišćeni tekst

Preuzimanje (PDF, Unknown)