U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 5 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Zaključci sa 11. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane 09. 05. 2006.

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o donošenju UPU Mačkovec
Odluka o donošenju UPU naselja Mačkovec
Odluka o usvajanju Financijskog izvješća GP “Ekom” d.o.o. Čakovec
Odluka o usvajanju Financijskog izvješća GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec

Preuzimanje službenog glasnika.