ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA 1.    Odluka o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca – pročišćeni tekst AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Ispravak tehničke greške u Odluci o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Krištanovec, k.o. Mihovljan, k.o. Novo Selo Rok i k.o. Totovec objavljenoj u Sl. gl. Grada Čakovca, broj 4 od 28. svibanja 2010.      

Preuzimanje službenog glasnika