Službeni glasnik br. 5/2015

4285

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Čakovca
 2. Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2016.
 3. Odluka o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2015/2016
 4. Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2016. i Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2016.
 5. Odluka o imenovanju Povjerenika i zamjenika Povjerenika za otpad za Grad Čakovec
 6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
 7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. Osnovne škole Čakovec

 

AKTI GRADONAČELNIKA U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2015.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015
 3. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015.
 4. Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.,
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.,
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015.,
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015.,
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015.
 6. Odluka o Proračunu Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018.
 7. Proračun Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018.
 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 11. Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.
 12. Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.
 13. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.
 14. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016.
 15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2016.
 16. Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2016.
 17. Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 19. Prethodna suglasnost na Statute:
  a) osnovne škole Čakovec,
  b) osnovne škole Čakovec,
  c) osnovne škole Čakovec,
  d) Centra za odgoj i obrazovanje,
  e) Osnovne škole Kuršanec,
  f) Osnovne škole Ivanovec,
  g) Umjetničke škole ”Miroslav Magdalenić” Čakovec,
 20. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu
 21. Odluka o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Čakovca
 22. Prethodne Suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015.,
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016.
 23. Odluka o komunalnom redu
 24. Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila
 25. Odluka o uređenju i održavanju naselja
 26. Odluka o zelenim površinama
 27. Odluka o upravljanju grobljem
 28. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica
 29. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 30. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
 31. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
 33. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2016.
 34. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Čakovca

 

VIJEĆE ROMSKE NACIOANLNE MANJINE GRADA ČAKOVCA

 1. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine
 2. Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)