Službeni glasnik br. 5/2017

4636

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 2. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
 3. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
 4. Rješenje o imenovanju članova:
  a) Komisije za nakladničku djelatnost
  b) Komisije za amatersko stvaralaštvo
  c) Savjeta za zdravi Čakovec
  d) Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
  e) Socijalnog vijeća Grada Čakovca
 5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
 6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
 7. Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
 9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za stipendije
 10. Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2018.
 11. Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2018.
 12. Odluka o rang list stipendija


AKTI GRADONAČELNIKA U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

 1.  Odluka o imenovanju Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o.
 2. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora GP Stanorad d.o.o.
 3. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora GKP Čakom d.o.o.


AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017.
 10. Odluka i Proračun Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020.
 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.
 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
 13. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
 14. Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.
 15. Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.
 16. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.
 17. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.
 18. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.
 19. Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.
 20. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018.
 21. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu
 22. Odluka i Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.
 23. Odluka o izmjenama Odluke o porezima
 24. Prethodna suglasnost na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018.
 25. Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca
 26. Odluka o imenovanju ulica
 27. Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 28. Prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:
  a) Cipelica
  b) Cvrčak
 29. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu
 30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca
 31. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec
 32. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017.
 33. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.
 34. Odluka o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o.
 35. Oduka o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu


ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1.  Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
 2. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
 3. Odluka o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
 4. Odluka o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova

Preuzimanje (PDF, Unknown)