U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 6 2007 možete naći:

Zaključci o Izvješću o poslovanju gradskih ustanova u 2006. godini:
a) Centar za kulturu Čakovec,
b) Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec,
c) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca,
d) Dječji centar Čakovec,
e) Pučko otvoreno učilišta Čakovec,
Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
Zaključak o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Čakovca za 2006. godinu,
Godišnji obračun Proračuna Grada Čakovca za 2006. godinu,
Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2006. godinu i njegovoj raspodjeli,
Zaključci vezani uz poslovanje “Međimurskih voda” d.o.o. Čakovec,
Zaključak o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti iz oblasti obavljanja komunalnih djelatnosti za opskrbu pitkom vodom, odvodnji u pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda za period 01.01. – 31.12. 2006. god.,
Odluka o osnivanju razvojne agencije Grada Čakovca: ČakRA d.o.o.,
Odluka o utvrđivanju prava i obveza osnivača Grada Čakovca nad “ČakRA” d.o.o.,
Odluka o donošenju Dopuna Izvješća o stanju u prostoru i Dopuna Programa mjera za unapređenja stanja u prostoru,
Dopuna Izvješća o stanju u prostoru,
Dopuna Programa mjera za unapređenja stanja u prostoru,
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a “Mihovljan – Športska”,
Izmjene i dopune DPU-a “Mihovljan – Športska”,
Odluka o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada Općine Orehovica, Gradu Čakovcu,
Odluka o predlaganju kandidata za članove NO Međimurje-plin-a d.o.o. Čakovec,
Odluke o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Čakovca” za 2007. god. KUD-u Mačkovec,
Odluke o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Čakovca” za 2007. god. Linea Cod d.o.o. Čakovec,
Odluke o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Čakovca” za 2007. god. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pustakovec – Buzovec – Putjane
Odluka o povjeravanju poslova naplate parkiranja, uređenja i održavanja parkirališta, te poslova premještaja, blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih vozila na području Grada Čakovca ,GKP “Čakom” d.o.o. .
Aneks Sporazumu o podjeli imovine između općine Strahoninec i Grada Čakovca od 23.01.1998.,

AKTI GRADSKOG VIJEĆA U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o imenovanju direktora razvojne agencije ČakRA d.o.o.,
Odluka o izmjeni predmeta poslovanja GKP “Čakom” d.o.o.

Preuzimanje službenog glasnika.