AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o pozajmici Turističkoj zajednici Grada Čakovca
 2. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prijenos javnih i nerazvrstanih cesta
 3. Zaključak o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2014/2015.
 4. Zaključak o prihvaćanju Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca – zimska služba 2014/2015.
 5. Zaključak o prihvaćanju teksta Natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o potpisivanju:
  a) Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
  b) Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
 2. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca
 3. Odluka o podjeli udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o.
 4. Odluka o osnivanju:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Dječjeg vrtića Cipelica
 5. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu
 6. Odluka o dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
 7. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Međimurske županije
 8. Odluka o usvajanju:
  a) Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec;
  b) Plana zaštite i spašavanja i
  c) Plana civilne zaštite za Grad Čakovec
 9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014.
 10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015.
 11. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega

 

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst)
 2. Odluka o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu (pročišćeni tekst)

 

 

Preuzimanje službenog glasnika