AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2012.
2.    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012.
3.    Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.
4.    Odluke o izmjenama i dopunama:
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.,
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.,
c. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.,
d. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.,
e. Programa javnih potreba u športu za 2012.,
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.
5.    Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca
6.    Odluka o usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013.
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“
8.    Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca
9.    Odluka o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu
10.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca
11.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
12.    Odluka o osnivanju Gospodarske zone Istok-Pustakovec
13.    Odluka o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju otpada na odlagalište u Totovcu
14.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
15.    Odluka o imenovanju ulice u Mačkovcu
16.    Odluka o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
17.    Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana
18.    Odluka o doradi Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Prethodna suglasnost na Plan rada i Financijski plan za 2013. te Projekcije za 2014. i 2015. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
2.    Plan nabave za 2013.
3.    Plan prijma u službu za 2013.
4.    Prethodna suglasnosti na promjenu cijene usluge prijevoza
5.    Zaključka o sklapanju ugovora sa HZZ
6.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti
7.    Izmjene i dopune Plana nabave za 2012.

 

 

Preuzimanje službenog glasnika