AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015 – 2016.
2.    Proračun Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015 – 2016
3.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014.
4.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
5.    Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
6.    Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.
7.    Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014.
8.    Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.
9.    Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014.
10.    Odluka o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca
11.    Odluka o prodaji zemljišta
12.    Odluka o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu infrastrukturu – Poslovni park Međimurje
13.    Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca
14.    Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
15.    Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012.
16.    Izvješće o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012.
17.    Prethodna Suglasnost na:
–    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
–    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec
18.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013.
19.    Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca
20.    Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014.
21.    Odluka o:
a)    raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2014.
b)    načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014.
22.    Odluka o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2012.
23.    Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca
24.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2013.
25.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014.

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Zaključak o davanju sportskih objekata NK Sloga na upravljanje i korištenje GP Ekom-u d.o.o.
2.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport iz Proračuna Grada Čakovca, Izdaci za rekreaciju i sport – ostali
3.    Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca
4.    Plan pozivanja Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Čakovca
5.    Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Čakovca
6.    Izmjene i dopune Rješenja o razrješavanju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Preuzimanje službenog glasnika