AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada Čakovca javnim dobrom u općoj uporabi

AKTI GRADONAČELNIKA
Odluka o financiranju likovnih mapa i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec

Preuzimanje (PDF, Unknown)