U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 9 2006 možete naći:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2006. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2006. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama PUP-a “Martane Čakovec – zona male privrede”
Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2006. god.
Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2006. god.
Odluka o usvajanju Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2006. god.
Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2006. god.
Odluka o dopuni Odluke o stipendiranju studenata
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
Zaključak sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 23.10.2006. g.

Preuzimanje službenog glasnika.