AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o financiranju drugih obrazovnihv materijala za učenike osnovnih škola

AKTI GRADONAČELNIKA
Zaključak o sufinanciranju pohađanja produženog boravka u školskoj 2020./2021. za učenike koji pohađaju OŠ Strahoninec
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2020. godinu
Odluka o stavljanju van snage Odluke o financiranju likovnih mapa i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec

Preuzimanje (PDF, Unknown)