Na temelju Odluke o Projektu o neposrednom sufinanciranju Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca”, o odobravanju dodatnih sredstava i o raspisivanju 2. kruga javnog natječaja, Klasa: 940-01/14-01/218, Urbroj: 2109/2-05-03-14-02, od dana 14.11.2014.,

Grad Čakovec u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca ”
2. KRUG

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Grada Čakovca (u tekstu: Provoditelj natječaja).

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema citiranom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće:

 • čija je gradnja u tijeku i
 • one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) – sve do okončanja postupka.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina koja je:

 • u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju,
 • s najviše dvije stambene jedinice,
 • izgrađena na zasebnoj građevinskoj čestici,
 • građevinske bruto površinu do 400 m2.

Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE:

a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi)

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja natječaja za oba ili jedan od ponuđenih opisanih sustava OIE.

Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.

Prihvatljivi troškovi subvencije kao i minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno postići ugradnjom sustava OIE definirani su Pravilnikom na način da će Fond i Provoditelj natječaja subvencionirati samo opravdane troškove sustava OIE određene Minimalnim tehničkim uvjetima (članak 3. Pravilnika) koji su nastali NAKON objave, dostave i zaprimanja Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (članak 12. Pravilnika), a ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u tijeku postavljanja predmetnih sustava, smatraju se neopravdanim troškom koji snosi fizička osoba.

II. VISINA, UDJEL SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Opravdani troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirat će nepovratnim novčanim sredstvima Fonda i Provoditelja natječaja pomoću Vrijednosnog kupona.

Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirati će se u iznosu do 50 % nepovratnih sredstava odnosno maksimalnog iznosa do 15.000,00 kn (s PDV-om) po sustavu pri čemu Fond sudjeluje s najviše do 12.000,00 kn (do 40 %), a Grad Čakovec s najviše do 3.000,00 kn (do 10 %), sve s PDV-om.

Natječajem se planira dodijeliti do 80 subvencija. Broj sufinanciranih sustava procijenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta. Ukupan broj sufinanciranih sustava može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše do 1.250.000,00 kn pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše do 1.000.000,00 kn (do 40 %), a Grad Čakovec s najviše do 250.000,00 kn (do 10 %), sve s PDV-om.

III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici;
 2. za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (predaje se IZVORNIK);
 3.  za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
 4. vlasnički list (gruntovni izvadak) za izgrađenu obiteljsku kuću na koju se planira ugradnja sustava OIE (IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);

Napomena:

 • Ukoliko Podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kuće u koju se planira provoditi ugradnja sustava OIE mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
 • Ukoliko je Podnositelj prijave vlasnik dijela obiteljske kuće i provodi ugradnju sustava OIE na zajedničke dijelove objekta mora dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika.

5. dokaz o legalno izgrađenoj obiteljskoj kući na koju se planira provođenje mjera Enu i OIE (predaje se PRESLIKA IZVORNIKA):
Kao dokaz legalnosti potrebno je priložiti jedan od ponuđenih dokaza:

 • izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje) ili;
 • rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;
 • potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili;
 • rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).

Prijavni obrazac te sva ostala dokumentacija potrebna za prijavu na ovaj Natječaj dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca: www.cakovec.hr (prijavni obrazac pruzmite u nastavku)

IV. OPCIONALNA DOKUMENTACIJA

U slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine – točka 5. članka III.) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista – točka 4. članka III.) nisu identični potrebno je dostaviti Uvjerenje područnog ureda za katastar ili Ovlaštenog geodete kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama) – identifikacija čestica (IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).

V. DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII.): Grad Čakovec, Upravni odjel za Prostorno uređenje i evropske fondove, Ul. Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, uz naznaku: Prijava povodom Javnog natječaja „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Čakovca“ – Ne otvaraj, ili osobno u uredovno radno vrijeme u pisarnicu Grada Čakovca.

Prijave će se zaprimati 45 dana od dana objave u lokalnom tjedniku Obavijesti o objavi ovog Javnog natječaja na službenim internetskim stranicama i oglasnim pločama Grada Čakovca. Nepotpune prijave, prijave koje nisu predmet Natječaja kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

VI. KRITERIJ ZA ODABIR PRIJAVA

Provoditelj natječaja će provjeriti točnost prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva fizičkih osoba.

Postupak i način ocjenjivanja opisan je u članku 9. i članku 10. Pravilnika. Po obradi svih pristiglih prijava donosi se Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim podnositeljima prijava.

Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene liste, kao preporučenu pošiljku sa povratnicom na adresu Provoditelja natječaja (vidi članak VIII.), s naznakom: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Čakovca“ Žalba na Neslužbenu bodovnu listu, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja.

Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natječaja donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zaključak), koji će Provoditelj natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Ukupan broj korisnika subvencije može se povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Subvencionirati će se oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.

Nakon objave Zaključka na internetskim stranicama Provoditelja natječaja, korisnik subvencije dužan je u roku od 60 dana dostaviti sljedeću dokumentaciju (nije opravdani trošak) za sklapanje ugovora:

 • Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera
 • Predračun sa specifikacijom radova i materijala

Dokumentacija iz ovog članka dostavlja se isključivo u tiskanom obliku, na adresu Provoditelja natječaja (vidi članak VIII.), uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Čakovca“ – Projektna dokumentacija.

Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizičkim osobama sklopit će se Ugovor o korištenju subvencije Fonda i Provoditelja natječaja, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ukoliko korisnik subvencije ne dostavi navedenu dokumentaciju, sukladno Zaključku subvencionirati će se prvi sljedeći prijavitelj koji tada postaje Korisnik subvencije.

VII. OSTVARENJE PONUDA I ISPLATA SUBVENCIJA

Izvođač radova dužan je osigurati dokaze da je ovlašten za izvođenje predmetnih radova i da je oprema sukladna s tehničkim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje dobavljač opreme.

Provoditelj natječaja dužan je osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane ovlaštenog inženjera prije isplate bespovratnih sredstava fizičkim osobama. Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu fizičke osobe za isplatu sredstava, provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja istih.

Za isplatu subvencije, izvođač radova dužan je dostaviti Provoditelju natječaja Zahtjev za isplatu subvencije koji mora sadržavati:

 1. Račun za nabavu i ugradnju sustava OIE sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik ili ovjerenu presliku);
 2. Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvođača radova (izvornik);
 3. Pisanu izjavu izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja, sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik);
 4. Garanciju proizvođača sustava OIE (izdaje proizvođač sustava OIE, ovjerena preslika).

Nakon zaprimanja Zahtjeva za isplatu subvencije, u roku od 30 dana izvršiti će se pregled objekta od strane Povjerenstva i nadzornog ovlaštenog inženjera kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu i sukladno dostavljenom glavnom projektu ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera.

U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta iz Natječaja, u roku od 15 dana Grad Čakovec će izvršiti isplatu novčanih sredstava na IBAN računa Izvođača radova u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Grada Čakovca.

Nakon zaprimanja sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Fonda, Grad Čakovec će u roku 15 dana izvršiti isplatu novčanih sredstava na IBAN računa Izvođača radova u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Fonda.

Isplate se vrše sukladno iznosima navedenim u Vrijednosnom kuponu.

VIII. OSTALE INFORMACIJE
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Fondu i Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Fonda i Provoditelja natječaja te u drugim izvještajima.

Sve ostale informacije o projektu Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućanstvima dostupne su u Pravilniku za provedbu programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama“, i on je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Adresa Provoditelja natječaja:
Grad Čakovec
Upravni odjel za Prostorno uređenje i evropske fondove
Ul. Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

Internet adresa:
www.cakovec.hr

Info telefon:
040 314 956
040 314 949

e-pošta:
roman.petrovic@cakovec.hr i zdravko.janusic@cakovec.hr

Klasa: 940-01/14-01/218
Urbroj: 2109/2-05-03-14-04

Čakovec, 14.11.2014.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

 

Tekst natječaja preuzmite OVDJE.
Pravilnik sufinanciranja preuzmite OVDJE.
Prijavni obrazac pruzmite OVDJE.