Ugovor o dodjeli na korištenje prostora

466

Sukladno odredbi članka 8. st. 6. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca (Službeni glasnik grada Čakovca br 5/16, dalje u tekstu: Odluka) Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama u sastavu:

Kao predstavnici Grada Čakovca:

David Vugrinec, Pročelnik za društvene, protokolarne i europske poslove, predsjednik Povjerenstva,
Mirko Jurišić, Voditelj Odsjeka za imovinsko pravne poslove, Zamjenik predsjednika i
Ana Vrbanec, Predsjednica udruge žena „Zlatne ruke“, kao predstavnica udruga,

objavljuje

da je dana 28.2.2017. godine sklopljen Ugovor o dodjeli na korištenje prostora u Čakovcu na adresi Strossmayerova 9, površine 22 m2 sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, Čakovec, OIB 46424642080, zastupan po predsjednici Mariji Ciglar,  solemniziran po javnom bilježniku Marodi Ivanu iz Čakovca, Matice hrvatske 14, pod brojem OV-1631/17 dana 06.03.2017. godine, na rok od tri godine, s mogućnošću produženja pod uvjetima propisanima odredbama Odluke. Korisnik je kao osiguranje redovnog podmirenja obveza temeljem sklopljenog ugovora dostavio Gradu Čakovcu 2 bjanko zadužnice potvrđene po javnom bilježniku.

Ugovor je sklopljen temeljem Molbe korisnika, Zapisnika Povjerenstva za dodjelu nekretnina udrugama, od dana 20.veljače 2017., Klasa: 372-03/17-01/3, Urbroj: 2109/02-05-03-17-02, te Zaključka Gradonačelnika od dana 21. veljače 2017., Klasa: 372-03/17-01/3, Urbroj: 2109/02-01-01-17-03, sve sukladno odredbi članka čl. 2., stavak 6., točka 2. i stavak 7. i članka 9. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 5/16).

KLASA: 372-03/17-01/3
URBROJ: 2109/02-05-03-17-05

Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama