O Odjelu

Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću obavlja poslove koji se odnose na kulturu, sport, tehničku kulturu, djecu i mlade, predškolski odgoj i osnovno školstvo, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, vatrogastvo, udruge građana, nacionalne manjine, vjerske zajednice, socijalnu zaštitu i zdravstvo. Obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Gradske uprave, izvršne i predstavničke vlasti. Organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, različitih manifestacija, primanja i svečanih susreta, protokolarnih aktivnosti vezanih uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Skrbi o suradnji Grada Čakovca i ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu. Održava kontakte s gradovima prijateljima. Organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija. Upravni odjel bavi se područjem europskih poslova iz djelokruga društvenih djelatnosti iz kojeg djelokruga ujedno priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca i surađuje sa fondovima EU. Potiče razvoj prekogranične suradnje Grada Čakovca. Obavlja poslove europskih integracija.

Odsjek za odnose s javnošću i protokol obavlja poslove vezane za protokol i odnose sa javnošću, organizira tiskovne konferencije, daje priopćenja, organizira obilježavanje nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti vezanih uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Skrbi se o suradnji između Grada Čakovca i ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu, održava kontakte s gradovima prijateljima, organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija.

Odsjek za društvene poslove bavi se predškolskim odgojem, osnovnim školstvom, srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovanjem, kulturom, tehničkom kulturom, sportom, socijalnom zaštitom, zdravstvom, vatrogastvom, udrugama građana, vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama, djecom i mladima. Izrađuje akte i prijedloge za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj zaštiti te predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja Upravnog odjela. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna. Obavlja administrativne poslove u vezi prijava i apliciranja projekata na natječaje sufinancirane od strane EU i drugih fondova vezane za rad Upravnog odjela. Potiče razvoj prekogranične i međunarodne suradnje Grada Čakovca.

Zakonski akti

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013),
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.),,
 3. Odluka o osnivanju DV Cvrčak (SG 1/2015.),
 4. Odluka o osnivanju DV Cipelica (SG 1/2015.),
 5. Zakon o dadiljama (NN 37/2013),
 6. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Čakovca (GV od 09.07.2015.),
 7. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama (GV od 28.09.2017.),
 8. Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca (GV od 28.09.2017.),
 9. Odluka o stipendiranju studenata (SG 2/2014.),
 10. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017),
 11. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)
 12. Zakon o vatrogastvu (NN 106/1999, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 174/2004, 38/2009, 80/2010),
 13. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010),
 14. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/1993, 11/1994, 38/2009),
 15. Zakon o hrvatskom autoklubu (NN 2/1994),
 16. Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (Narodne novine br. 7/2018.),
 17. Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini (NN 7/2018),
 18. Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (NN 7/2018),
 19. Pravilnik o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. Gl. Grada Čakovca 4/2016),
 20. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola Grada Čakovca u školskoj godini 2017./2018. (Sl. gl. Grada Čakovca 3/2017.),
 21. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2017./ 2018. (Sl. gl. Grada Čakovca 3/2017.),
 22. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014),
 23. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017),
 24. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017),
 25. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014),
 26. Pravilnik o osnovnoškoolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15),
 27. Odluka o donošenju programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom (NN 5/2016),
 28. Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (NN 141/2009),
 29. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (NN 34/1991),
 30. Pravilnik o brojiu učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi  (NN 124/09, 16.10.09. + NN 73/10),
 31. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (NN 40/1991, 125/2005),
 32. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uv­jetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (NN 125/2005),
 33. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije(NN 124/2014),
 34. Udžbenički standard (NN 65/2013),
 35. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/2011, 16/2012),
 36. Zakon o udžbeniicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/2010, 55/2011, 101/2013, 121/2013),
 37. Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/2011),
 38. Kovencija o pravima djeteta (Narodne novine” – Međunarodni ugovori, broj: 12/93),
 39. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Sl. gl. Grada Čakovca 4/2016 i 4/2017),
 40. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturiza 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2017),
 41. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2017)
 42. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2017),
 43. Odluka o izmjenama i dopunama Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2017),
 44. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2017),
 45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2017),
 46. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/1990, 27/1993, 38/2009)
 47. Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca (za svaku godinu),
 48. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017)
 49. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca (za svaku godinu),
 50. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi,
 51. Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete,
 52. Odluka o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama,
 53. Zakon o udrugama (NN, br. 74/2014, 70/2017),
 54. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/2015),
 55. Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ured za udruge Vlade RH, lipanj 2017.),
 56. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/2014),
 57. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/2015, 67/2017),
 58. Zakon o sportu (NN, br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015, 19/2016),
 59. Pravilnik o registru športskih djelatnosti (NN, br. 112/2006),
 60. Program javnih potreba u športu (za svaku se godinu donosi posebno),
 61. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN, br. 71/2010),
 62. Akti Zajednice sportskih udruga Čakovca,
 63. Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (NN 18/2011).

UO za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću

Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
T. +385 40 314 939
F. +385 40 311 724
uo-drustvene@cakovec.hr

Pročelnik
David Vugrinec, mag. novinarstva

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X