O Odjelu

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove obavlja poslove koji se odnose na kulturu, sport, tehničku kulturu, predškolski odgoj i osnovno školstvo, stipendije i vatrogastvo, udruge građana, nacionalne manjine, vjerske zajednice, kulturne manifestacije, socijalnu zaštitu. Obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe protokola i odnosa s javnošću, organizira tiskovne konferencije, priopćenja, obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, organiziranje različitih manifestacija, primanja i svečanih susreta, poslove međunarodne suradnje. Upravni odjel obavlja poslove poticanja i promocije turističkih aktivnosti, predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada Čakovca kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Čakovca, daje smjernice za unapređenje različitih oblika održivog turizma u Gradu Čakovcu. Upravni odjel bavi se područjem europskih poslova iz djelokruga društvenih djelatnosti iz kojeg djelokruga ujedno priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca i surađuje sa fondovima EU. Potiče razvoj prekogranične suradnje Grada Čakovca. Obavlja poslove europskih integracija.

Odsjek za protokol obavlja poslove vezane za protokol i odnose sa javnošću, organizira tiskovne konferencije, daje priopćenja, organizira obilježavanje nacionalnih blagdana i obljetnica Grada Čakovca, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, obavlja poslove međunarodne suradnje.

Odsjek za društvene poslove bavi se predškolskim odgojem, osnovnim školstvom, kulturom, tehničkom kulturom, kulturnim manifestacijama, sportom, socijalnom zaštitom, stipendijama, vatrogastvom, udrugama građana, vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama. Izrađuje akte i prijedloge za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi te predlaže programa javnih potreba u tim područjima. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja upravnog odjela. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna. Obavlja poslove poticanja i promocije turizma na području Grada Čakovca. Surađuje sa Turističkom zajednicom Grada Čakovca. Prati i analizira stanje u području turizma. Obavlja administrativne poslove u vezi prijava i apliciranja projekata na natječaje sufinancirane od strane EU i drugih fondova vezane za rad upravnog odjela. Potiče razvoj prekogranične i međunarodne suradnje Grada Čakovca.

Zakonski akti

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013),
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.),,
 3. Odluka o osnivanju DV Cvrčak (SG 1/2015.),
 4. Odluka o osnivanju DV Cipelica (SG 1/2015.),
 5. Zakon o dadiljama (NN 37/2013),
 6. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Čakovca (GV od 09.07.2015.),
 7. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama (GV od 28.09.2017.),
 8. Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca (GV od 28.09.2017.),
 9. Odluka o stipendiranju studenata (SG 2/2014.),
 10. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017),
 11. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)
 12. Zakon o vatrogastvu (NN 106/1999, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 174/2004, 38/2009, 80/2010),
 13. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010),
 14. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/1993, 11/1994, 38/2009),
 15. Zakon o hrvatskom autoklubu (NN 2/1994),
 16. Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (Narodne novine br. 7/2018.),
 17. Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini (NN 7/2018),
 18. Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (NN 7/2018),
 19. Pravilnik o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. Gl. Grada Čakovca 4/2016),
 20. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola Grada Čakovca u školskoj godini 2017./2018. (Sl. gl. Grada Čakovca 3/2017.),
 21. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2017./ 2018. (Sl. gl. Grada Čakovca 3/2017.),
 22. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014),
 23. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017),
 24. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017),
 25. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014),
 26. Pravilnik o osnovnoškoolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15),
 27. Odluka o donošenju programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom (NN 5/2016),
 28. Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (NN 141/2009),
 29. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (NN 34/1991),
 30. Pravilnik o brojiu učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi  (NN 124/09, 16.10.09. + NN 73/10),
 31. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (NN 40/1991, 125/2005),
 32. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uv­jetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (NN 125/2005),
 33. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije(NN 124/2014),
 34. Udžbenički standard (NN 65/2013),
 35. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/2011, 16/2012),
 36. Zakon o udžbeniicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/2010, 55/2011, 101/2013, 121/2013),
 37. Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/2011),
 38. Kovencija o pravima djeteta (Narodne novine” – Međunarodni ugovori, broj: 12/93),
 39. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Sl. gl. Grada Čakovca 4/2016 i 4/2017),
 40. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturiza 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2017),
 41. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2017)
 42. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2017),
 43. Odluka o izmjenama i dopunama Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2017),
 44. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 1/2017),
 45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. (Sl. gl. Grada Čakovca 5/2017),
 46. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/1990, 27/1993, 38/2009)
 47. Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca (za svaku godinu),
 48. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017)
 49. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca (za svaku godinu),
 50. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi,
 51. Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete,
 52. Odluka o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama,
 53. Zakon o udrugama (NN, br. 74/2014, 70/2017),
 54. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, br. 26/2015),
 55. Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ured za udruge Vlade RH, lipanj 2017.),
 56. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/2014),
 57. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/2015, 67/2017),
 58. Zakon o sportu (NN, br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015, 19/2016),
 59. Pravilnik o registru športskih djelatnosti (NN, br. 112/2006),
 60. Program javnih potreba u športu (za svaku se godinu donosi posebno),
 61. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN, br. 71/2010),
 62. Akti Zajednice sportskih udruga Čakovca,
 63. Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (NN 18/2011).

UO za društvene, protokolarne i europske poslove

Kralja Tomislava 15
4000 Čakovec
T. +385 40 314 939
F. +385 40 311 724
uo-drustvene@cakovec.hr

Pročelnik
David Vugrinec, mag. novinarstva

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X